direct naar inhoud van Artikel 11 Waarde - Natuur
Plan: Waterfront Noord II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0001

Artikel 11 Waarde - Natuur

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Natuur' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden met de bijbehorende voorzieningen;
 • b. water;
 • c. waterberging;
 • d. waterhuishouding;
 • e. recreatief medegebruik.

11.2 Bouwregels

Uitgezonderd bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Verkeer- Verblijfsgebied' en/of bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Leiding-Hoogspanningsverbinding', zijn bouwwerken en gebouwen niet toegestaan.

11.3 Aanlegvergunning
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden;
  • 2. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;
  • 3. het bewerken van en graven, boren of roeren in de bodem dieper dan 30 cm met een oppervlakte van tenminste 5 m2.

 • b. het in sub a opgenomen verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
  • 1. het normale onderhoud betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreden van dit plan.

 • c. De in sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden van de gronden.