direct naar inhoud van 4.5 Verkeer
Plan: Waterfront Noord II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0001

4.5 Verkeer

In het kader van de MER Waterfront is in oktober 2009 een verkeersonderzoek uitgevoerd door Goudappel Coffeng. Deze paragraaf is ontleend aan die rapportage.

Huidige situatie

Het bedrijventerrein Lorentz ligt aan de noordoost zijde van de N302. Het bedrijventerrein Lorentz kent een tweetal ontsluitingswegen, de Lorentzstraat en de Daltonstraat. Beide wegen sluiten aan op de Newtonweg, een gebiedsontsluitingsweg, en deels op de N302. Zowel de hoofdroutes van het bedrijventerrein, de Lorentzstraat en de Newtonweg, en de overige wegen hebben een maximumsnelheid van 50 km/uur en zijn ruim opgezet. De fietsers hebben een plaats op de rijbaan met uitzondering van de Lorentzstraat en de Newtonweg, waar sprake is van vrijliggende fietspaden.

De N302 heeft een hoge verkeersintensiteit van ruim 33.000 mvt in het zuid-westen en ruim 28.000 mvt in het noordoosten. Door deze hoge verkeersintensiteit blokkeert de doorstroming met enige regelmaat. Dit is ook een van de aanleidingen geweest om de N302 te reconstrueren.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid blijkt uit de ongevallenregistratie dat de verkeersveiligheid de afgelopen jaren is verbeterd, maar dat er nog wel locaties waar verdere verbetering mogelijk is door deze conform de principes van Duurzaam Veilig in te richten.

Toekomstige situatie

In de toekomst zal de verkeersstructuur worden aangepast. De N302 wordt (in 2009-2010) gereconstrueerd. Bovendien worden voor de ontsluiting van Lorentz-Oost nieuwe ontsluitingswegen aangelegd die aansluiten op bestaande wegen op het bedrijventerrein Lorentz I, namelijk de Kelvinstraat en de Daltonstraat.
Tevens zal het Overloopterrein met een parkeercapaciteit tussen de 1.700 à 1.800 plaatsen worden gerealiseerd nabij de nieuwe op- en afritten van de N302. Parkeren ten behoeve van het Bedrijventerrein Waterfront-Noord worden op eigen terrein en/of openbaar gebied gerealiseerd met het benodigde aantal parkeerplaatsen. Geconcludeerd kan worden dat voor de realisering van dit bestemmingsplan voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.
Ook de verkeersintensiteit zal door onder meer de ontwikkeling Waterfront toenemen. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit van het noordelijk deel van de N302 zal toenemen van 28.460 mvt/etmaal in 2008 naar ruim 41.000 mvt/etmaal in 2020 (rekening houdend met een groei van bezoekersaantallen van het Dolfinarium). Het zuidelijk deel van de N302 zal toenemen van 33.700 mvt/etmaal in 2008 naar rond de 48.000 mvt/etmaal in 2020. De nieuwe aansluiting naar de parkeerplaatsen van het overloopterrein wordt geschat tussen de 4.500 en 5.000 mvt/etmaal, afhankelijk van het aantal bezoekers in 2020. De Lorentzstraat zal van 10.570 mvt/etmaal in 2008 toenemen naar ruim 16.000 mvt/etmaal in 2020.

Door de hiervoor genoemde aanpassingen zijn geen problemen voorzien ten aanzien van de toekomstige verkeersafwikkeling, doordat de ontwerpen op dergelijke aantallen zijn gebaseerd.