direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a. plan:
  het bestemmingsplan 'Waterfront Noord II' van de gemeente Harderwijk;
 • b. bestemmingsplan:
  de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.BP00016-0003 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);
 • c. aanduiding:
  een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
 • d. aanduidingsgrens:
  de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
 • e. bebouwing:
  één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 • f. beperkt kwetsbaar object:
  een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;
 • g. bestemmingsgrens:
  de grens van een bestemmingsvlak;
 • h. bestemmingsvlak:
  een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
 • i. bouwen:
  het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
 • j. bouwgrens:
  de grens van een bouwvlak;
 • k. bouwperceel:
  een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
 • l. bouwperceelgrens:
  de grens van een bouwperceel;
 • m. bouwvlak:
  een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
 • n. bouwwerk:
  elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
 • o. detailhandel:
  het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
 • p. gebouw:
  elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
 • q. geluidszoneringsplichtige inrichting:
  een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder in relatie tot het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;
 • r. insteekhaven:
  haven die aan twee of drie zijden is afgebakend;
 • s. kwetsbaar object:
  een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;
 • t. ondergeschikte detailhandel:
  op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen vanuit tot de bestemming behorende bedrijven, waarbij de detailhandelsfunctie in ruimtelijk, functioneel en bedrijfseconomisch opzicht ondergeschikt is aan de bedrijfsfunctie en waarbij de goederen functioneel rechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten;
 • u. peil:
  het peil overeenkomstig de bouwverordening, dan wel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdingang bij voltooiing van de bouw;

 • v. primaire ontsluiting:
  de ontsluiting ten behoeve van de ontsluiting van de bedrijfsmatige activiteiten;

 • w. recreatief medegebruik:
  een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;
 • x. risicovolle inrichting:
  een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;
 • y. voorgevel:
  de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen gevel.