direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer – Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. fiets- en voetpaden;
 • d. voorzieningen, niet zijnde gebouwen, voor het openbaar vervoer en andere verkeersvoorzieningen, waaronder afscheidingen, lichtmasten, verkeersborden, kunstwerken, alsmede voorzieningen voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. hengelsport ter plaatse van de aanduiding 'recreatie', met de daarbij behorende voorzieningen;
 • g. water;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder een retentiebekken.

7.2 Bouwregels
 • a. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' is een verenigingsgebouw van maximaal 400 m² toegestaan, waarvan de goot- en bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan respectievelijk 4 m en 8 m.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' zijn aanlegsteigers toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.

 • c. De overige bebouwing is beperkt tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde waarbij geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, rechtstreeks bedoeld voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer niet meer dan 10 m mag bedragen.