direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

2.1 Huidige situatie

Van oorsprong behoorde het plangebied tot de Zuiderzee. Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 ontstond het IJsselmeer en met de aanleg van Oostelijk Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968) ontstonden de randmeren Wolderwijd en Veluwemeer.

Natuurwaarden

Het plangebied grenst aan, en ligt gedeeltelijk binnen het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Binnen dit gebied wordt prioriteit gegeven aan behoud en herstel van natuurwaarden. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen toelaatbaar als hierdoor de beschermde natuurwaarden niet significant worden aangetast.

Gebruiksfuncties

De randmeren vervullen een belangrijke functie als natuur- en recreatiegebied (oeverrecreatie en toervaart). Er vindt op kleine schaal ook vrachtvervoer per schip plaats, terwijl de randmeren waterstaatkundig gezien functioneren als eindboezem voor het oude land. Zo is voorkomen dat het oude land ging verdrogen, zoals dat gebeurd is bij de inpoldering van de Noordoostpolder in 1942. Tevens vervullen de randmeren een functie als waterberging. Het belang van de natuurwaarden blijkt onder meer uit de aanwijzing van het gebied als Natura 2000-gebied.

Landschap

Het gecultiveerde landschap van de randmeren Veluwemeer en Wolderwijd bestaat grotendeels uit een relatief ondiep wateroppervlak met daarin verspreid enkele eilanden. Langs de kustoever aan de Gelderse zijde zijn de randmeren niet dieper dan 1 m. De diepste plekken bevinden zich aan de zijde van Flevopolders, in het midden van de meren en in de vaargeulen. Hier ligt de bodem op circa 4 m onder het wateroppervlak. Er is sprake van een zeer open landschap dat vergezichten biedt op de kust van Flevoland. Dit beeld wordt in het Veluwemeer enigszins verstoord door een hoogspanningsleiding tussen Flevoland en het bedrijventerrein Lorentz. Ook de oeververbinding tussen Gelderland en Flevoland (de N302) doorbreekt de openheid van de randmeren en scheidt het Veluwemeer en het Wolderwijd van elkaar.


Bebouwde omgeving

Er bevindt zich vrijwel geen bebouwing in het plangebied. Aan de westkant bevindt zich de verbinding met Flevoland. Bij het bedrijventerrein Lorentz vallen de huidige laad- en loskaden, de strekdammen en de verkoophaven 'Holland Yachting' binnen het plangebied.


Directe omgeving

Ten zuiden van het plangebied is bedrijventerrein Lorentz gelegen. Dit grote bedrijventerrein is in fasen aangelegd vanaf 1970, hetgeen resulteert in een gevarieerd aanzien van het bedrijventerrein. Ook Lorentz is een gezoneerd bedrijventerrein; het biedt plaats voor bedrijvigheid tot en met de hoogste milieucategorie. Naast deze bedrijvigheid zijn er opslag- en transportbedrijven te vinden, alsmede relatief veel volumineuze detailhandel en kantoren.
Om te voorzien in de behoefte aan bedrijventerrein in de regio Noordwest Veluwe zal met name Harderwijk als centrumgemeente moeten voorzien. De aanleg van een regionaal bedrijventerrein (Lorentz-III) ten zuidoosten van het bestaande bedrijventerrein Lorentz is hier een onderdeel van.