direct naar inhoud van 4.11 Archeologie
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

4.11 Archeologie

De Monumentenwet 1988 verplicht gemeenten om bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen gronden, rekening te houden met de in de bodem aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.
Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar, omdat ze grotendeels verborgen liggen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig te karteren zijn. Voor de onbekende waarden is de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) opgesteld, de bekende waarden zijn opgenomen op de Archeologische Monumentenkaart (AMK). De gemeente Harderwijk heeft daarnaast een Archeologienota vastgesteld.

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geeft gebieden met archeologische potenties aan. Deze kaart geeft aan de hand van de aspecten verwachtingswaarde en kwetsbaarheid een beschrijving van het te voeren beleid. Uit de IKAW en de Archeologienota van de gemeente blijkt dat het gebied een lage verwachtingswaarde heeft. Er zijn geen archeologische monumenten aanwezig in het plangebied. Naar verwachting worden er ter plaatse van de landaanwinning geen archeologische waarden aangetast.

Op de cultuurhistorische waardenkaart van Gelderland staan ter plaatse van het plangebied geen historisch bouwkundige elementen vermeld.