direct naar inhoud van 4.6 Geluid
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

4.6 Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het aspect geluid. Het aspect geluid is onder te verdelen in wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van verkeerswegen en industrielawaai maar in het plangebied zijn geen geluidgevoelige objecten voorzien.

Met de vergroting van Lorentzhaven wordt het mogelijk gemaakt de bestaande industrie uit het oude havengebied van Harderwijk te verplaatsen. Daarmee neemt de geluidsbelasting op de woningbouw ten zuiden van de N302 af.

Momenteel is de geluidsruimte binnen de vastgestelde zonegrens industrielawaai onvoldoende om verplaatsing van 'grote lawaaimakers' mogelijk te maken. Om dit probleem op te lossen wordt voor de bedrijventerreinen Lorentz I en II en het aangrenzende regionale bedrijventerrein Lorentz III een partiƫle herziening van de vigerende bestemmingsplannen voorbereid. Deze herziening maakt doelmatig beheer van de beschikbare geluidruimte binnen de zone mogelijk. Hierdoor worden restricties gesteld aan de geluidruimte die door afzonderlijke bedrijven wordt gebruikt.

Vooruitlopend op het effectueren van deze beide maatregelen is op 10 december 2009 een voorbereidingsbesluit genomen. Het vestigen van 'grote lawaaimakers' op het bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven wordt vooralsnog niet toegestaan. In het bestemmingsplan Waterfront-Noord II is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee op een deel van het plangebied de vestiging van 'grote lawaaimakers' kan worden toegestaan, uitsluitend nadat de bovengenoemde maatregelen zijn geƫffectueerd

Het gebied waarbinnen (na planwijziging) 'grote lawaaimakers' kunnen worden toegestaan is in het bestemmingsplan begrensd. Dit gebied is gelegen op enige afstand van de oever van het Veluwemeer. Daarmee is veiliggesteld dat rustende en foeragerende vogels in het aangrenzende Veluwemeer door deze bedrijven niet worden verstoord.