direct naar inhoud van 6.3 Wijzigingen bij vaststelling van het bestemmingsplan
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0003

6.3 Wijzigingen bij vaststelling van het bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 10 juni 2010 het bestemmingsplan Waterfront Noord II vastgesteld. Daarbij is een aantal wijzigingen in het plan aangebracht, waardoor het vastgestelde plan op enkele punten enigszins verschilt van het ontwerp-bestemmingsplan zoals dat ter visie heeft gelegen. De meeste wijzigingen in het bestemmingsplan zijn aangebracht naar aanleiding van de ingediende zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan. Daarnaast betreft het enkele ambtshalve wijzigingen.


Het betreft de volgende wijzigingen:


Wijzigingen in de verbeelding

 • de meest recente GBKN is als ondergrond gebruikt;
 • de breedte van de zone met de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' is aangepast tot 2 x 22,5 meter.

Wijzigingen in de regels

 • aan artikel 1 is toegevoegd het begrip 'primaire ontsluiting';
 • in artikel 3 lid 1 is bepaald dat ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' bedrijven vanaf de 'primaire ontsluiting' ontsloten moeten worden;
 • in artikel 3 lid 3 is de regeling met betrekking tot opslag van goederen gewijzigd;
 • in de artikelen 3 en 4 zijn de bepalingen ten aanzien van erf- en terreinafscheidingen aangepast;
 • in de artikelen 3 en 4 is het plaatsen van masten ten behoeve van bedrijfsbeveiliging toegestaan;
 • in artikel 4 lid 4 is de bepaling ten aanzien van de tervisielegging aangepast;
 • in artikel 5 lid 1 is aan de bestemmingsomschrijving toegevoegd 'verkeersvoorzieningen, wegen en paden';
 • in de artikelen 5.2, 9.2 en 10.2 zijn de bouwregels aangepast;
 • in artikel 10 lid 3 is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen ten aanzien van de bouwhoogte onder hoogspanningsleidingen.


Wijzigingen in de toelichting

 • in paragraaf 3.2.2 is de passage over het Nationaal Waterplan aangepast;
 • paragraaf 4.4 Water is aangepast; daarbij is (door middel van een bijlage) ingegaan op het functioneren van het retentiebekken bij het overloopterrein,
 • paragraaf 4.11 Archeologie is aangepast;
 • in hoofdstuk 5 van de toelichting is ingegaan op de bovengenoemde wijzigingen in de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan;
 • in hoofdstuk 6 is de paragraaf Wijzigingen bij vaststelling ingevoegd;
 • toegevoegd is de bijlage 'Uitgangspunten waterhuishouding'.