direct naar inhoud van 1.4 MER Waterfront
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

1.4 MER Waterfront

De onderdelen van het project Waterfront bevinden zich in diverse stadia van plan- en besluitvorming. Ten behoeve van deze plannen is één MER Waterfront opgesteld. De m.e.r.-plicht komt voort uit een aantal ontwikkelingen:

  • Omdat significante effecten op het naastgelegen Natura 2000-gebied 'Veluwerandmeren' op voorhand niet kunnen worden uitgesloten, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. In het Besluit-MER is vastgelegd dat een verplichting om een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet uit te voeren, direct aanleiding geeft tot het opstellen van een planMER.
  • Het totaal aan voorzieningen dat als leisure in het programma van Waterfront-Zuid is opgenomen past binnen onderdeel C 10.1 uit de bijlage van het Besluit-m.e.r.: de aanleg van één of meer recreatieve of toeristische voorzieningen in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een voorziening die 500.000 bezoekers of meer per jaar aantrekt. Voor dit deel van de Waterfrontplannen moet een projectMER worden opgesteld, inclusief MMA.

De realisatie van meer dan 250 ligplaatsen voor boten leidt tot een m.e.r.- beoordelingsplicht (onderdeel D, categorie 10.3 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.). Dat betekent dat de gemeente voor dit concrete geval zou moeten beoordelen of er zodanige belangrijke negatieve milieugevolgen te verwachten zijn, dat dit het opstellen van een MER noodzakelijk maakt. De m.e.r.-procedure wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan Waterfront-Noord II en het bestemmingsplan Waterfront-Zuid, Boulevard-West. Gelijktijdig met dit (ontwerp)bestemmingsplan zal ook het MER ter inzage liggen.