direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

2.2 Toekomstige situatie

Het bestemmingsplan Waterfront-Noord II voorziet in een aantal ontwikkelingen die hierna worden toegelicht.

Uitbreiding Lorentzhaven-West

Het plangedeelte Uitbreiding Lorentzhaven bestaat uit twee onderdelen, die van elkaar worden gescheiden door de Lorentzhaven.
De uitbreiding van het bedrijventerrein Lorentzhaven-West (netto circa 3,50 ha), is bestemd voor de te verplaatsen watersport gerelateerde bedrijven uit het industrieterrein Haven en het bedrijventerrein Lorentz (de haven c.a. van Holland Yachting). Deze watersportbedrijven vallen in de milieucategorieën
3 en 4 en kennen tevens een detailhandelsgedeelte.

De ontsluiting over de weg van deze uitbreiding vindt plaats via een nieuw aan te leggen weg over het Overloopterrein.
Het aanleggen van een bedrijventerrein aan een groot open water zou kunnen leiden tot aantasting van de landschappelijke kwaliteit. Om die aantasting zoveel mogelijk te beperken wordt uitgegaan van het aanbrengen van een groene afscherming tussen dit deel van het bedrijventerrein en het water. De zone zal de voortzetting vormen van de nu al bestaande groene afscherming tussen het bedrijventerrein Lorentz en het Veluwemeer. De strook zal worden ingericht als een groene overgangszone tussen het bedrijventerrein en het water van het Veluwemeer.

In het Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven zijn enkele uitgangspunten ten aanzien van de beeldkwaliteit voor het westelijk deel aangegeven:

 • de zichtbaarheid van de bedrijven moet vanaf het water zoveel mogelijk worden beperkt;
 • de bedrijven worden ontsloten vanaf een rustige ontsluitingsweg en tussen deze weg en de bedrijven ligt een voetpad;
 • parkeren vindt op eigen terrein plaats;
 • de onderste 3 à 4,5 m van de bebouwing worden uitnodigend vormgegeven met ruimte voor reclame-uitingen en verlichting. Daarboven worden gebouwen neutraal en functioneel vormgegeven zonder verlichting, om verstrooiing naar de omgeving te voorkomen;
 • aan de havenzijde zijn bedrijven bereikbaar via de haven. De toegang tot de haven wordt gemarkeerd en is vanaf het Veluwemeer zichtbaar, de zichtbaarheid van de afzonderlijke bedrijven vanaf het Veluwemeer wordt beperkt door de afschermende beplantingszone.


Uitbreiding bedrijventerrein Lorentzhaven-Oost

De uitbreiding van het bedrijventerrein Lorentzhaven-Oost (netto circa 12,5 ha.) is bestemd voor de overige te verplaatsen bedrijven van het industrieterrein Haven. Bedrijven tot en met milieucategorie 5 kunnen hier een plek krijgen. Dit plangedeelte wordt ontsloten door nieuw aan te leggen ontsluitingswegen die aansluiten op bestaande wegen op het bedrijventerrein Lorentz I, namelijk de Kelvinstraat en de Daltonstraat.
Over dit terrein loopt een hoogspanningsleiding. Deze geeft binnen een zone rond de leiding een beperking van de maximale bebouwingshoogte.
In dit deel van het bedrijventerrein wordt voor een deel van het gebied een extra hoge bouwhoogte toegestaan, namelijk 45 m in plaats van de standaard 12 m.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00016-0004_0003.jpg"

Impressie van bebouwingsbeeld en groene afscherming van de Uitbreiding Lorentzhaven


In het Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven zijn enkele uitgangspunten ten aanzien van de beeldkwaliteit voor het oostelijk deel aangegeven:

 • de zichtbaarheid van de bedrijven moet vanaf het water zoveel mogelijk worden beperkt;
 • de bedrijven worden ontsloten vanaf een rustige ontsluitingsweg en tussen deze weg en de bedrijven ligt een voetpad;
 • parkeren vindt op eigen terrein plaats;
 • de onderste 3 à 4,5 m van de bebouwing worden uitnodigend vormgegeven met ruimte voor reclame-uitingen en verlichting. Daarboven worden gebouwen neutraal en functioneel vormgegeven zonder verlichting, om verstrooiing naar de omgeving te voorkomen;
 • op hoge gebouwen of objecten (hoger dan 12 m) kan op grotere hoogte in een gedekte tint een bedrijfsnaam of logo worden aangebracht, waarbij maximaal één per bedrijfsperceel is toegestaan;
 • aan de havenzijde zijn bedrijven bereikbaar via de haven. De toegang tot de haven wordt gemarkeerd en is vanaf het Veluwemeer zichtbaar, de zichtbaarheid van de afzonderlijke bedrijven vanaf het Veluwemeer wordt beperkt door de afschermende beplantingszone.

Oeverzone Lorentzhaven

De oeverzone Lorentzhaven dient voor landschappelijke afscherming van het bedrijventerrein, teneinde de zichtbaarheid van de bebouwing vanaf het water te beperken. Daarnaast heeft deze oeverzone positieve ecologische effecten. Het is een onderdeel van de groenzone van Lorentz en zal ook kunnen worden geïntegreerd in de ecologische verbinding Natte As. De aanlegbreedte van de zone bedraagt
60 m. De strook wordt onderverdeeld in drie ongeveer gelijke zones: een zone van 20 m met opgaande (boom-) beplanting, een overgangszone (plas-dras) ter breedte van 20 m met riet en/of laag groen, en een ondiepe waterstrook ter breedte van 20 m.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00016-0004_0004.jpg"

Profiel van de overgangszone langs het bedrijventerrein van in totaal 60 m breedte

Overloopterrein

In het Masterplan Waterfront en in het bestemmingsplan Waterfront-Noord dat op 21 december 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld, werd uitgegaan van het situeren van het overloopterrein dat zich uitstrekt aan de oostzijde van de N302 tussen het bedrijventerrein Lorentz en het aquaduct in de N302. De toenmalige locatie van het Overloopterrein was geheel gelegen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. In het kader van het MER en de passende beoordeling is onderzocht of een andere situering van het overloopterrein mogelijk zou zijn. Daarbij is van belang dat op basis van diverse onderzoeken is vastgesteld dat er geen reële mogelijkheden zijn om het overloopterrein geheel buiten het Natura 2000-gebied te situeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het realiseren van gebouwde parkeervoorzieningen ten westen van de N302, als alternatief voor het Overloopterrein, geen reële optie is, omdat dit zeer hoge investeringen vergt die niet uit parkeergelden kunnen worden terugverdiend (onder meer omdat deze parkeervoorzieningen hooguit enkele maanden per jaar substantieel worden gebruikt).
Ook het realiseren van een overloopterrein op grotere afstand van het Dolfinarium is geen reële optie, omdat hiervoor een systeem van voor- en natransport nodig is met een zeer grote capaciteit, dat maar een klein deel van het jaar effectief wordt benut. Dat leidt niet alleen tot zeer hoge kosten, maar ook tot grote logistieke problemen. De (geactualiseerde) uitkomsten van deze onderzoeken worden in het milieueffectrapport opgenomen.

Na afweging van een viertal varianten voor het Overloopterrein is gekozen voor een gewijzigde situering van het Overloopterrein.


Het Overloopterrein heeft ten doel om de parkeerdruk in de drukste dagen van het toeristische seizoen op te vangen. De parkeercapaciteit van het overloopterrein op deze nieuwe locatie zal 1700 à 1800 plaatsen bedragen. Ander functioneel gebruik dan parkeren is op het Overloopterrein overigens niet toegestaan.

Het Overloopterrein zal worden gerealiseerd in combinatie met in totaal 2 ha aan wateroppervlak. Dit waterbassin dient in de eerste plaats voor nazuivering van het effluent van de RWZI. Bovendien kan in dit systeem in voorkomende gevallen rioolwater overstorten als bij hevige regenval volledige berging daarvan binnen het Harderwijkse rioleringsstelsel tijdelijk niet mogelijk is (momenteel vinden dergelijke overstorten circa zeven keer per jaar plaats).

Aan de noordzijde van het overloopterrein is een nieuwe locatie voor hengelsportvereniging De Snoek voorzien. Enerzijds is verplaatsing hiervan nodig omdat de huidige locatie niet langer aan open water grenst, anderzijds dient ter plaatse van de huidige locatie de ontsluiting richting Marie Curiestraat te worden gerealiseerd. Binnen de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is daarom een aanduiding recreatie opgenomen, waarin een haven, gebouw en overige voorzieningen ten behoeve van de hengelsportvereniging gerealiseerd kunnen worden.

Ook langs de oever van het Overloopterrein zal een afschermende overgangsstrook worden aangebracht. Langs de oever van het Overloopterrein wordt een overgangsstrook aangelegd met een breedte van
40 m. Deze strook wordt onderverdeeld in twee min of meer gelijke zones: een overgangszone (plas-dras met riet en/of laag groen) ter breedte van 20 m, en een ondiepe waterstrook ter breedte van 20 m.


afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00016-0004_0005.jpg" Profiel van de overgangszone langs het overloopterrein van in totaal 40 m breedteafbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00016-0004_0006.jpg"

Indicatieve indelingstekening van het Overloopterrein