direct naar inhoud van 3.4 Regionaal beleid
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

3.4 Regionaal beleid

3.4.1 Integraal Inrichtingsplan Veluwe- Randmeren

In 1996 is het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) gestart. Onderdeel van dit project is het opstellen van een inrichtingsplan Veluwerandmeren. Dit plan is in 2001 vastgesteld. Het centrale doel van het inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR, 2001) is te komen tot een harmonieus evenwicht tussen natuur en recreatie in de Veluwerandmeren, waarbij het behoud van de in de afgelopen jaren gerealiseerde goede waterkwaliteit een grote rol speelt. Overeenkomstig een afgesproken zonering worden dan ook zowel natuurondersteunende als recreatieve maatregelen uitgevoerd in de komende jaren. Voor recreatie en toerisme is het beleid gericht op het selectief uitbreiden van voorzieningen en het verhogen van de kwaliteit van bestaande voorzieningen. In het inrichtingsplan is rekening gehouden met het Waterfront van Harderwijk door het te benoemen als een zogenaamd 'lopend project' (bestaand beleid). Onder meer voorziet het plan in een nieuwe vaargeul naar de Boulevard.

3.4.2 Regionale structuurvisie Noord-Veluwe

De regionale structuurvisie Noord-Veluwe (2004) is gezamenlijk opgesteld door de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. Hoofddoelstelling van de visie is 'zorgdragen voor een leefbare gemeenschap in een hoogwaardige omgeving, waarbij natuur en landschap en leefbaarheid vanuit wederzijds respect met elkaar in evenwicht zijn'. Op de strategiekaart is het buitengebied aangeduid als 'landelijk gebied'. Dit zijn gebieden met primair een agrarische functie. Het beleid is gericht op behoud van de agrarische functie en het daarbij behorende landschapsbeeld. De regio wil dit onder meer bereiken door naast de agrarische functie, ook de betekenis voor natuur en landschap (o.m. weidevogelgebieden) en voor wateropgaven te benadrukken.
De Hierdense Beek, de ecologische verbindingszone, het Vogelrichtlijngebied en het Habitatrichtlijngebied zijn als zodanig aangegeven op de strategiekaart.

In 2009 hebben de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten een nieuwe gezamenlijke toekomstvisie opgesteld: het Zakkompas Care Valley Veluwe. Hoofddoelstelling van de visie is 'een regio waar zorg voor mens, landschappelijke waarden, natuur en economische bedrijvigheid centraal staat.' Daarbij is het essentieel de vaste waarden van de Noord-Veluwe te behouden en versterken. Belangrijke vaste waarden zijn:

  • rust en ruimte, in een aantrekkelijk landschap, waarin het water van de Randmeren en de IJssel en het groen van de landerijen en bossen van de Veluwe samenkomen;
  • cultuurhistorie, met maar liefst drie Hanzesteden, celtic fields, grafheuvels en historische woongebieden;
  • een bloeiend verenigingsleven, waarin de mentaliteit heerst dat het belangrijk is om naar elkaar om te zien;
  • een gebied waarin kleinschaligheid nog kan floreren;
  • een regio die economisch goed voor zichzelf kan zorgen, maar die zich ook lenig kan aanpassen als de omstandigheden daarom vragen.