direct naar inhoud van 3.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

3.5 Gemeentelijk beleid

De gemeente Harderwijk heeft een aantal plannen vastgesteld of in voorbereiding dat een nauwe inhoudelijke relatie heeft met het Waterfront. Een aantal daarvan passeert hierna de revue.

3.5.1 Structuurplan Harderwijk 2020

Het Structuurplan Harderwijk 2020 (vastgesteld op 15 juni 2006) bouwt voort op eerder geformuleerd ruimtelijk beleid, zoals dat van de Ontwikkelingsvisie Harderwijk (1998) en van het Structuurplan Waterfront (2004). Het Structuurplan 2020 staat in juridische zin los van de genoemde plannen.

3.5.2 Het Waterfront

In 1996 is een samenhangende ontwikkelingsvisie voor het Waterfront opgesteld. In 1997 is deze visie door de raad vastgesteld en is er draagvlak gezocht bij verschillende partijen. De visie is vervolgens opgenomen in de reeds genoemde Ontwikkelingsvisie voor Harderwijk, die in 1998 is vastgesteld.

Van Ontwikkelingsvisie tot Strategisch Plan

De gemeente heeft de Ontwikkelingsvisie voor het Waterfront verder geconcretiseerd tot het Strategisch Plan Waterfront. Het doel van dit plan was het opstellen van een proces- en projectorganisatie en het maken van een financieel-economische analyse van de Ontwikkelingsvisie. Het Strategisch Plan bevat, met behoud van de hoofdlijnen, een verdere optimalisering van het programma. Desondanks bleef er een fors tekort op de totale planexploitatie. Het Strategisch Plan Waterfront is in december 2000 vastgesteld door de gemeenteraad van Harderwijk.

Van Strategisch Plan tot Masterplan

Na de vaststelling van het Strategisch Plan Waterfront is de gemeente begonnen met de uitwerking daarvan tot een Masterplan. Daarbij is geografisch onderscheid gemaakt tussen het gebied ten zuiden van de N302, het gebied Waterfront-Zuid en het gebied ten noorden daarvan. Het zwaartepunt van een verdere uitwerking en detaillering van het programma, van de stedenbouwkundige opzet en van de exploitatie ligt in het gebied Waterfront-Zuid. Dat is immers het gebied waar zich de knelpunten bevinden waarvoor oplossingen moeten komen. De ontwikkelingen in Waterfront-Zuid zijn echter onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in Waterfront-Noord. Een belangrijke eerste stap in de ontwikkelingen vormt immers de verplaatsing van bedrijven uit Waterfront-Zuid naar het nieuw te realiseren bedrijventerrein Lorentzhaven. Ook de parkeerplaatsen op het overloopterrein vormen een harde randvoorwaarde voor de ontwikkelingen in Waterfront-Zuid.


afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00016-0004_0007.jpg"
Plankaart Structuurplan Waterfront

Vervolgstappen na het Masterplan

Het Masterplan Waterfront is in september 2003 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.
Verder zijn de hoofdlijnen van het Masterplan neergelegd in het Structuurplan Waterfront, dat op
14 oktober 2004 is vastgesteld.

Voor een deel van het gebied Waterfront-Zuid is het globale bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad opgesteld, dat op 5 februari 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld en in september 2008 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Dit globale plan wordt verder uitgewerkt in een aantal uitwerkings- en wijzigingsplannen voor het Strandeiland en het westelijk deel van de Boulevard heeft in het najaar van 2008 in het kader van de inspraakprocedure een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Voor het Dolfinariumeiland en Boulevard-Oost moet de bestemmingsplanprocedure nog worden opgestart.
Voor Waterfront-Noord is een bestemmingsplan opgesteld, dat in 2006 is vastgesteld. Aan een deel van het bestemmingsplan van Waterfront-Noord is goedkeuring onthouden door de Raad van State. Het gedeelte van het plan dat betrekking heeft op de Mheenlanden is wel goedgekeurd. Het voorliggende bestemmingsplan Waterfront-Noord II heeft betrekking op het niet goedgekeurde deel van het oorspronkelijke bestemmingsplan Waterfront-Noord, namelijk bedrijventerrein Lorentzhaven en het overloopterrein.