direct naar inhoud van 4.8 Licht
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

4.8 Licht

In relatie tot de speciale beschermingszone (Natura2000) geldt dat bedrijvigheid met een hoge lichtproductie in de nabijheid van de oever van het Randmeer ongewenst is omdat hier een mogelijk verstorend effect vanuit gaat op rustende en foeragerende vogels. Gebouwen aan de oever van het Randmeer worden niet hoger dan 12 m of staan op een ruime afstand van de oever van het Veluwemeer. Tussen de bebouwing en de oeverzone is een afschermende groenzone geprojecteerd, met een boombeplanting die een hoogte van minstens 12 m zal bereiken (zie ook paragraaf 2.2 van deze toelichting). Door deze configuratie wordt voorkomen dat lichtbronnen over de aan te leggen overgangszone heen schijnen.

Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de lichtuitstraling in het beeldkwaliteitplan voor dit gebied (dat als bijlage bij deze toelichting is gevoegd). Hierin is bepaald dat 'verlichting beperkt dient te blijven tot functionele verlichting, waarbij verstrooiing naar de omgeving voorkomen moet worden. Bebouwing boven 5 m hoogte mag niet worden aangelicht (dit geldt ook voor een bedrijfsnaam op grotere hoogte)'. In te verlenen milieuvergunningen en vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet worden voorwaarden opgenomen om sterke lichtuitstraling naar het Veluwemeer te voorkomen. Hierdoor is afdoende geborgd dat significante verstorende effecten op rustende en foeragerende vogels in het Veluwemeer niet zullen optreden.