direct naar inhoud van 4.9 Externe veiligheid
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

4.9 Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 trad het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) inwerking. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. Dit besluit wordt uitgevoerd middels wettelijke normen voor het plaatsgebonden risico (PR) en een verantwoordingsplicht van het groepsrisico (GR).

Het groepsrisico strekt zich in principe uit over het invloedsgebied van een ongeval. De gangbare begrenzing van het invloedsgebied is de 1% lethaliteitsafstand. Dit is de afstand vanaf de risicobron tot waar een kans van 1% bestaat op een dodelijk slachtoffer. Het invloedsgebied is het gebied waarin de personen meegeteld worden voor de berekening van het groepsrisico.

Voor het transport van gevaarlijke stoffen is de nationale Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS, 1995) de wettelijke basis voor de regelgeving voor vervoer over de weg. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS, 1996) is het uitvoeringsbesluit bij deze wet. Voor vervoer over de weg is dit verder uitgewerkt in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (1998). De vertaling van de veiligheid naar de ruimtelijke inrichting rond transportassen heeft vorm gekregen in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS, 1996), waarin is aangegeven aan welke risiconormen moet worden voldaan bij transport van gevaarlijke stoffen over de transportas. De nota RNVGS is in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2004) verder uitgewerkt en verduidelijkt.

In de huidige situatie bevindt zich op het industrieterrein Lorentz slechts één inrichting die valt binnen de reikwijdte van het Bevi. Dit betreft een lpg-tankstation aan de Ampèrestraat. Dit tankstation valt buiten het plangebied en heeft geen invloed op het plangebied. Alle andere bedrijvigheid is van dien aard dat ze buiten de werkingssfeer van deze AMvB blijft. Voor het beoordelen van de effectbeoordeling van de uitbreiding van de Lorentzhaven in het kader van het MER is er, als worst-case scenario, van uit gegaan dat het noordelijk deel van het nieuwe bedrijventerrein gebruikt zal worden door bedrijven uit de milieucategorie 4. Hier behoort een veiligheidsafstand bij van 300 m.


Deze contour dient te worden geïnterpreteerd als het mogelijke invloedsgebied van industrie op het nieuwe bedrijventerrein. De veiligheidscontour blijft buiten gebieden met bestaande en/of nieuw te vestigen aaneengesloten woonbebouwing. Dit betekent dat verdere (kwantitatieve) analyse van het groepsrisico niet noodzakelijk is omdat er ruim voldoende afstand is tussen de bron van de nieuwe risico's en de dichtstbijzijnde kwetsbare gebruikers.

Transport gevaarlijke stoffen

Het overloopterrein ligt binnen het invloedsgebied van de N302, waar vervoer van gevaarlijke stoffen over plaatsvindt. Uit onderzoek (Externe Veiligheid N302 Harderwijk, 12 februari 2007) blijkt dat het groepsrisico ruim beneden de oriëntatiewaarde blijft. Er is geen contour voor de grenswaarde van de 10-6/jaar voor het plaatsgebonden risico berekend. Geconcludeerd wordt dat de weg geen beperking vormtvoor de toekomstige ontwikkelingen.

Conclusie

Ter plaatse van het overloopterrein zijn geen risicovolle bedrijvenof gasleidingen gesitueerd. Ook het wegverkeer vormt geen belemmering. Daarmee kan worden geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de ontwikkelingen in Waterfront-Noord.