direct naar inhoud van 5.2 Bestemmingen
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

5.2 Bestemmingen

In het bestemmingsplan worden de volgende bestemmingen onderscheiden:

  • Bedrijf - Watergebonden

Alle bedrijven gelegen in het oostelijk deel van het plangebied vallen binnen deze bestemming. De percelen mogen tot 80% bebouwd worden. Door middel van een aanduiding is voor een deel van het plangebied aangegeven dat er (onder voorwaarden) in beperkte mate tot een hoogte van 45 meter gebouwd mag worden. De hoofdontsluiting is aangegeven met de aanduiding 'ontsluiting'. Bedrijven dienen vanaf de hoofdontsluiting te worden ontsloten. Het gemeentelijke inrittenbeleid is van toepassing. Voor bedrijventerreinen Lorentz en Lorentz III (het RBT) wordt een herziening voorbereid van de vigerende bestemmingsplannen. Deze herziening zal een regeling voor het geluidzonebeheer bevatten. Tot het moment waarop deze herziening in werking is getreden, is effectief zonebeheer onder regie van de gemeente niet mogelijk. Daardoor kan nu nog niet worden gegarandeerd dat de bestaande geluidszone voldoende geluidruimte biedt voor de lawaaiproducerende bedrijven afkomstig van bedrijventerrein Haven. De mogelijkheid om lawaaiproducerende bedrijven te vestigen in de uitbreiding Lorentzhaven is daarom als een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Waterfront-Noord II opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid zal worden benut zodra de herziening voor het zonebeheer in werking is getreden.

  • Bedrijf - Watersportgebonden

Binnen deze bestemming vallen de bedrijven gelegen in het westelijk deel van het plangebied. Deze bestemming maakt andere activiteiten mogelijk, hier zijn namelijk watersportactiviteiten, winterstalling van recreatievaartuigen, visserij en hieraan gerelateerde detailhandel toegestaan. De bouwregels zijn gelijk aan de bestemming Bedrijf- Watergebonden.

  • Groen

Dit betreft een groenstrook tussen het westelijk deel van Lorentzhaven en het bestaande bedrijventerrein.

  • Verkeer - Verblijfsgebied

Het overloopparkeerterrein is bestemd als Verkeer-Verblijfsgebied. Binnen deze bestemming is naast het parkeerterrein ruimte voor groen, een retentiebekken en de ontsluitingsweg richting het westelijke deel van Lorentzhaven. In de noordoosthoek is een aanduiding recreatie opgenomen. Hierbinnen zijn voorzieningen, waaronder een gebouw ten behoeve van de hengelsportvereniging toegestaan.

  • Water

Het water inclusief de haven is bestemd als Water. Binnen deze bestemming vallen ook voorzieningen ten behoeve van verkeer over water, het aanleggen van schepen en eilanden die onderdeel uitmaken van een ecologische verbindingszone (stepping stones).

  • Water - Oever

De landschappelijke inpassingszone die het bedrijventerrein afschermt van het Veluwemeer, is apart bestemd. Binnen deze zone zijn water, plas-draszones en groen toegestaan. Bouwwerken zijn niet toegestaan.

  • Leiding-Hoogspanningsverbinding

Dit betreft de bestaande hoogspanningslijn met een zone aan weerszijden waar beperkingen gelden voor de bouwhoogte.

  • Waarde - Natuur

Ter bescherming van de voorkomende natuurwaarden is voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (zoals gewijzigd vastgesteld op 23 december 2009) een dubbelbestemming opgenomen. Hier staat behoud, herstel en ontwikkeling van natuurlijke waarden voorop. Aan deze dubbelbestemming is een aanlegvergunningstelsel gekoppeld.