direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Waterfront Noord II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00016-0004

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Inspraak en informatie

Over het voorontwerp van het (eerdere) bestemmingsplan Waterfront-Noord is in mei 2005 een inspraakprocedure gevoerd. Daarna konden, na de ter visielegging van dat bestemmingsplan, in het najaar van 2005 zienswijzen worden ingebracht, en is de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedure doorlopen. Over het voornemen om in het plangebied een uitbreiding van het bedrijventerrein Lorentzhaven en de aanleg van een overloopparkeerterrein mogelijk te maken zijn dus destijds de nodige inspraak- en bezwarenprocedures gevoerd.

Inmiddels zijn enkele jaren verstreken en wordt voor een deel van het oorspronkelijke plangebied een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht, om gelijksoortige ontwikkelingen mogelijk te maken. Het nieuwe bestemmingsplan heeft veel overeenkomsten met het eerdere plan, maar een belangrijk verschil betreft de wijze waarop het overloopparkeerterrein is gesitueerd.

Het is wenselijk geacht om de huidige voornemens met de belanghebbenden te bespreken, voordat het ontwerpbestemmingsplan in het kader van de vaststellingsprocedure ter inzage wordt gelegd. Daartoe is op 8 december 2009 een openbare informatieavond belegd in het stadhuis van Harderwijk. Daarnaast is met enkele belanghebbenden overleg gevoerd, zoals het bestuur van de Hengelsportvereniging De Snoek, de Gemeenschappelijke Natuurbeschermingswerkgroep VBW en KNNV, en (als vertegenwoordigers van de bedrijven) de Bedrijvenkring en de Kamer van Koophandel.

Bedrijven die naar verwachting worden gevestigd op de nieuwe bedrijvenlocatie Uitbreiding Lorentzhaven zijn per brief uitgenodigd voor de informatieavond op 8 december 2009.

6.2.2 Vooroverleg 3.1.1. Bro

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Noord II naar de wettelijk verplichte partijen gestuurd, namelijk het Waterschap Veluwe, de provincie Gelderland en de VROM-inspectie.

De provincie heeft aangegeven zodanig betrokken te zijn bij het project, dat zij in dit stadium geen noodzaak ziet inhoudelijk op het plan te reageren.

De VROM-inspectie had enkele opmerkingen met betrekking tot de milieuaspecten geluid, lucht en externe veiligheid.

Opmerking VROM-inspectie   Aanpassing bestemmingsplan  
- Paragraaf Geluid was nog niet compleet   - Deze is inmiddels aangevuld op basis van het MER  
- Men miste een onderbouwing van de conclusies met betrekking tot Luchtkwaliteit   - Zoals aangegeven in de inleiding van hoofdstuk 4 wordt voor een uitgebreide beschrijving verwezen naar het MER Waterfront en de Passenden beoordeling die gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen.  
- In de paragraaf Externe veiligheid mist de relatie van het lpg-station en kwetsbare objecten.   - Het lpg station valt buiten het plangebied en de invloedsferen zijn tevens niet binnen het plangebied gelegen. Dit is in de toelichting aangepast.  


Het Waterschap Veluwe geeft in haar reactie aan dat in de waterparagraaf de relatie met het 'Basisdocument Watertoets Waterfront Harderwijk' niet duidelijk is. De waterparagraaf (par 4.4 van deze toelichting) is aangepast. Het basisdocument vormt een bijlage van het MER Waterfront dat tegelijk met dit bestemmingsplan ter inzage ligt.