direct naar inhoud van Artikel 10 Leiding - Riool
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

Artikel 10 Leiding - Riool

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een hoofdrioolleiding.

10.2 Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.
 • b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2 onder a en lid 10.2 onder c en toestaan dat de in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits uit vooraf ingewonnen advies bij de desbetreffende leidingbeheerder/eigenaar (gemeente en Waterschap Veluwe) is gebleken, dat hiertegen uit oogpunt van doelmatig leidingbeheer geen bezwaar bestaat.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het bewerken van en graven, boren of roeren in de bodem dieper dan 0,5 m;
  • 2. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en dempen van bestaande waterlopen;
  • 3. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet is vereist en het egaliseren van gronden;
  • 4. het aanbrengen van verharding.
 • b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a. mag alleen worden verleend, indien:
  • 1. uit vooraf ingewonnen advies bij de desbetreffende leidingbeheerder/eigenaar (gemeente en Waterschap Veluwe) is gebleken, dat hiertegen uit oogpunt van doelmatig leidingbeheer geen bezwaar bestaat;
  • 2. door de uitvoering van het andere werk dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan, door het stellen van voorwaarden, voldoende tegemoet kan worden gekomen.
 • c. Bij de afweging als bedoeld onder b. wordt in ieder geval betrokken de bestemmingsomschrijving van de ter plaatse geldende bestemming.
 • d. Geen aanlegvergunning als bedoeld onder a. is vereist voor:
  • 1. andere werken, behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
  • 2. andere werken die op het moment van inwerkingtreden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip geldende of aangevraagde vergunning.