direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. maatschappelijke voorzieningen.

In de bestemming zijn geen bedrijfswoningen begrepen.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - geen geluidsgevoelige functies' zijn geluidgevoelige functies, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder niet toegestaan.

4.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. de goot- en bouwhoogten bedragen niet meer dan de aangegeven hoogten, dan wel de bestaande hoogten indien deze meer bedragen;
  • 3. bijgebouwen mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
  • 4. de goot- en bouwhoogten van bijgebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 meter en 5 meter;
  • 5. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bedraagt niet meer dan 50 m².
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 8 meter.