direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. bermen en beplantingen;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. waterlopen en waterpartijen;
  • f. waterinfiltratie en waterberging;
  • g. volkstuinen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin'.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, met dien verstande, dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de aangegeven volkstuinen niet meer dan 1 meter mag bedragen.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 voor het bouwen van gebouwen, met dien verstande dat:

  • per vlak met de aanduiding 'volkstuin' ten hoogste één gebouw mag worden gebouwd;
  • de oppervlakte per gebouw maximaal 15 m2 bedraagt;
  • de bouwhoogte maximaal 3,5 meter bedraagt.