direct naar inhoud van 2.3 De aanwezige functies
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

2.3 De aanwezige functies

2.3.1 Inleiding

De wijk Friesegracht heeft vooral een woonfunctie. Verspreid door de wijk komen ook werklocaties, winkels en maatschappelijke voorzieningen voor. Op onderstaande functiekaart worden de voorkomende functies globaal aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00033-0004_0003.jpg"

2.3.2 Wonen

In het plangebied Friesegracht wonen ongeveer 1.400 mensen. In totaal staan er ca. 500 woningen. De wijk is opgebouwd uit 62% koopwoningen en 38% huurwoningen. Het percentage koopwoningen ligt hiermee hoger dan het gemiddelde percentage koopwoningen in Harderwijk (circa 58%). Het merendeel van de woningen betreft eengezinswoningen. Ten opzichte van overige wijken in Harderwijk zijn de leeftijdsgroepen 45 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder sterker vertegenwoordigd. Ook kent de wijk een groot aandeel huishoudens zonder kinderen, waarbij - zoals uit voorgaande gegevens blijkt - het met name gaat om oudere huishoudens. Verhoudingsgewijs kent de wijk Friesegracht een groot aandeel (oudere) vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. De gemiddelde WOZ-waarde van de in de wijk Friesegracht staande woningen is aanmerkelijk hoger dan het Harderwijker gemiddelde.

2.3.3 Voorzieningen en detailhandel

Langs de Stationslaan bevinden zich drie kerken, die ook nog als zodanig in gebruik zijn. Het zijn (van noord naar zuid) de Plantagekerk (op de hoek met de Friesegracht), de Nieuwe Kerk en de kerk op de hoek met de Verkeersweg. Aan de Houtkamp bevindt zich basisschool De Veste ende Stichting Welzijn Ouderen (SWO). Verspreid door de wijk bevinden zich enkele kantoren en praktijken, meestal in combinatie met een woning.

In het noorden van het plangebied bevinden bevindt zich een winkelcomplex. Dit winkecomplex wordt doorsneden door de Luttekepoortstraat en is een 'uitloper van het winkelgebied van de binnenstad. Hier is tevens een supermarkt gevestigd..

2.3.4 Werken

De werklocaties in het plangebied Friesegracht concentreren zich aan de Johanniterlaan. In dit deel bevinden zich diverse kantoren en dienstverlenende bedrijven, waaronder onder andere een kantoor van de ING Bank, Meerkanten en een vestiging van TNT-post. In het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Frisialaan bevindt zich een centrum voor persoonlijke ontwikkeling.

2.3.5 Verkeer en vervoer

De wijk wordt verkeerskundig globaal begrensd door de Selhorstweg, de Luttekepoortstraat, de Vitringasingel, de Stationslaan en de Verkeersweg. De Stationslaan, de Selhorstweg en een deel van de Luttekepoortstraat vallen binnen dit bestemmingsplan, de andere straten niet.

2.3.5.1 Categoriseren van wegen

De Stationslaan en de Selhorstweg zijn gebiedsontsluitingswegen. Het betreffen voorrangswegen en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/ uur. De Elleboogsteeg, de Knijptang, de Houtkamp en de Tuinstraat zijn aangemerkt als woonerf. De andere straten liggen in een 30 km-zone.

2.3.5.2 Parkeren

Parkeren in en rond de binnenstad van Harderwijk, maar ook in de verschillende woonwijken, komt meer en meer onder druk te staan. Mede gezien de weinig beschikbare ruimte, het steeds maar groeiende autobezit en het groeiend aantal activiteiten in Harderwijk wordt de parkeerdruk steeds groter.De parkeerplaatsen in de wijk Friesegracht bevinden zich langs woonstraten, op eigen erf en op parkeerterrein P13 aan de Selhorstweg.

Parkeerschijfzone
In de Stationslaan, de Luttekepoortstraat, de Friesegracht, de Frisialaan, de Knijptang, de Tuinstraat, de Kapittelstraat, het Sleutelkamp, de Touwbaan, de Houtkamp, de Agnietenlaan, de Begijnenlaan, de Clarendallaan en de Provenierslaan is een parkeerschijfzone (blauwe zone) van kracht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00033-0004_0004.jpg"

Parkeerverboden
In de Tuinstraat ten noorden van de Knijptang (aan de achterkant van Albert Heijn) is een parkeerverbod ingesteld.

Betaald parkeren
Op parkeerterrein P13 op de Selhorstweg geldt dat hier vooraf betaald moet worden voor het parkeren.

Eenrichtingsverkeer
Op de Friese Gracht is eenrichtingsverkeer ingesteld van Friesegracht 73 tot Friesegracht 1, uitgezonderd (brom)fietsers. Op de Minderbroederslaan geldt eenrichtingsverkeer van de Stationsstraat tot het Minderbroederspad, uitgezonderd fietsers. Op het Hogepad geldt het eenrichtingsverkeer vanaf de Minderbroederslaan richting de Frisialaan, uitgezonderd (brom)fietsers.

2.3.5.3 Fiets- en voetpaden

Door de wijk Friesegracht loopt er een regionale hoofdfietsroute over de Selhorstweg, de Stationslaan, het Clarendalpad, de Luttekepoortstraat en de Bleek. Net buiten de wijk Friesegracht ligt de regionale hoofdfietsroute op de Verkeersweg en de Vitringasingel. Er loopt een parkstrook door de wijk. Aan de rand van het park ligt het Hogepad, deze vormt een belangrijke langzaamverkeersroute richting de binnenstad.

2.3.5.4 Openbaar Vervoer

Langs de randen van de wijk Friesegracht zijn bushaltes aanwezig. Op de Vitringasingel en de Selhorstweg rijden diverse stads- en streeklijnen tussen het centrum en het station en vice versa.

2.3.6 Groen

Hoewel het plangebied direct grenst aan de binnenstad is het merendeel van de huizen relatief jong. Aan het begin van de 20ste eeuw bevonden zich op de vruchtbare gronden rondom de binnenstad vele kwekerijen. De eerste uitbreidingen van de stad aan het begin van de eeuw vonden daarom vooral nabij het station plaats. Geleidelijk aan raakte ook dit deelgebied bebouwd; in eerste instantie langs de Frisialaan. Pas in de jaren '80 zijn de woningen in het gebied tussen de Frisialaan en het Hogepad gebouwd.

Dwars door de het plangebied loopt een parkstrook. Dit park volgt de loop van de oude beek de Sypel. Aan de rand van het park ligt het Hogepad, deze vormt een belangrijke langzaamverkeersroute richting de binnenstad. Omdat het in de jaren '80 ontbrak aan financiële middelen om het gehele park aan te leggen werd een deel van het gebied ingericht als volkstuinencomplex.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00033-0004_0005.jpg"

Het park maakt deel uit van een groter groengebied de 'Groene Long', waartoe ook het Plantagepark en het Sypelgebied behoren. Diverse ruimtelijke ontwikkelingen rond 1995 waren aanleiding voor het opstellen van één integrale ontwikkelingsvisie voor de Groene Long. In het plan uit 1995 werd uitgegaan van het verplaatsen van de volkstuinen naar de Groene Zoom in Drielanden. Daarin werd gesproken over een termijn van 5 jaar. In de 15 jaar die inmiddels zijn verstreken, is er nog steeds geen zicht op verplaatsing.
De mogelijkheden daartoe ontbreken tot op heden zowel op ruimtelijk als op financieel gebied. Bovendien is de behoefte aan verplaatsing bij de huidige gebruikers van de volkstuinen in het park niet echt aanwezig. Deze volkstuinen voorzien op deze centraal gelegen plaats nog steeds in een grote behoefte, terwijl het karakter van de 'Groene' Long hierdoor niet echt wordt aangetast.

In 2007 is het park gerenoveerd. Ondanks het tijdelijke karakter van de aanwezigheid van de volkstuinen is de renovatie van het volkstuinencomplex meegenomen in de revisieplannen. Deze maatregelen hebben geleid tot een betere integratie van het volkstuinencomplex in het park. De volkstuinen vervullen een sociale en recreatieve functie en vormen een verwijzing naar de voormalige kwekerijen.

2.3.6.1 Speelvoorzieningen

Door het plangebied verspreid komen diverse speelvoorzieningen voor. In het park Friesegracht liggen twee trapveldjes, waarvan één een kunstgrasveld is. Tevens zijn speelvoorzieningen voor kleine kinderen aanwezig.