direct naar inhoud van 3.3 Woonbeleid
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

3.3 Woonbeleid

3.3.1 Woonvisie Harderwijk 2010

Het woonbeleid van de gemeente Harderwijk is verwoord in de Woonvisie Harderwijk 2010 (vastgesteld door de gemeente in maart 2004). Het streven is erop gericht om op elke locatie van enige omvang de volgens de woonvisie gewenste woningdifferentiatie (verdeling huur/koop en naar prijsklassen) te realiseren. Bij inbreidingslocaties speelt daarnaast mee dat de woningbouw ook moet bijdragen aan een meer gevarieerd woningaanbod in de betreffende wijk. Zowel in de woonvisie als in het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde collegeprogramma snoeien, bloeien en groeien worden voor de wijk Friesegracht geen woningbouw- c.q. herstructureringsplannen benoemd.

3.3.2 Masterplan Wonen, zorg en welzijn Harderwijk

Op 17 april 2008 heeft de gemeenteraad het 'Masterplan wonen, zorg en welzijn Harderwijk' vastgesteld. Het masterplan is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel bevat de gezamenlijke visie op de voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de afspraken die de spelers met elkaar aangaan. Het tweede deel heeft betrekking op het ontwikkelingsplan voor een termijn van een aantal jaren, waarin een vooruitblik wordt gegeven op het concrete voorzieningenaanbod.

Het masterplan geeft ook aan hoe de koppeling tussen wonen, zorg en welzijn ruimtelijk gestalte kan krijgen, namelijk via het zogenoemde STAGG 1 model en daaraan gekoppeld de woon-zorgzone. Het STAGG model gaat ervan uit dat op wijkniveau voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de zorgvragers. De woon-zorgzone is een uitvloeisel van deze visie. Rondom wijksteunpunten zijn verschillende woon-zorgvoorzieningen gegroepeerd, van licht tot zwaar. In het wijksteunpunt zijn diensten beschikbaar, zowel haal- als brengdiensten.

Dit alles veronderstelt verder een voldoende aanbod aan geschikte woningen en woonvoorzieningen, de nabijheid van voorzieningen als winkels en een toegankelijke en veilige openbare ruimte. Op termijn zijn vijf wijksteunpunten voorzien in Harderwijk, waarbij het masterplan voor het centrum van de stad (Binnenstad, Waterfront, Zeebuurt en Friesegracht) uitgaat van één wijksteunpunt. Een wijksteunpunt is een uitvals- en ontmoetingsbasis voor zorg- en dienstverlening in de wijk voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Deze wijksteunpunten zullen niet van de ene op de andere dag een feit zijn; het is een proces dat zich uitstrekt over minstens een decennium.