direct naar inhoud van 3.4 Archeologie en monumentenbeleid
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

3.4 Archeologie en monumentenbeleid

3.4.1 Nota Cultuurhistorie

In 2008 heeft de gemeente de nota Cultuurhistorie vastgesteld. Uitgangspunt in de nota is om de fysieke cultuurhistorie te behouden en te beschermen. Cultuurhistorische waardevolle panden zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijke monumenten. Deze worden sectoraal beschermd door de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke Monumentenverordening. Bijzonder cultuurlandschap wordt beschermd in de betreffende bestemmingsplannen.

3.4.2 Archeologienota

De gemeente Harderwijk heeft in 2008 ook de Archeologienota Harderwijk vastgesteld. Bij een hoge en middelmatige verwachtingswaarde moet bij planontwikkelingen rekening worden gehouden met archeologische belangen. Op de archeologische verwachtingskaart is de wijk Friesegracht aaageduidt met een middelmatige verwachting. In 2010 is de archeologische verwachtingskaart geactualiseerd (Raap rapport 2050). Hierin heeft de wijk Friesegracht twee verwachtingszones. Een archeologische waardevolle zone en zone met een middelhoge verwachting.

Op grond van artikel 40 van de Monumentenwet 1988 kan bij bestemmingsplan worden bepaald, dat een aanvrager van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit (bouwvergunning) of een omgevingsvergunning voor het uivoeren van een werk (aanlegvergunning), een rapport over de archeologische waarden dient te overleggen. Aan de omgevingsvergunning kunnen indien nodig archeologische voorschiften worden verbonden. Op grond van artikel 41a van de Monumentenwet 1988 geldt deze verplichting niet bij projecten met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 . De gemeenteraad kan een afwijkende oppervlakte (zowel naar boven als naar beneden) vaststellen.

In de archeologische verwachtingskaart wordt geadviseerd om voor een middelhoge verwachtingswaarde de oppervlakte te verruimen naar 1.000 m2 . Voor de archeologische waardevolle gebieden wordt geadviseerd om de oppervlakte te verkleinen naar 30 m2 . Sinds 1 oktober 2010 kan op grond van de Wabo in archeologische zones, op het achtererfgebied vergunningsvrij tot 50 m2 worden gebouwd. Daarom wordt geadviseerd om een grens van 50 m2 te hanteren.