direct naar inhoud van 5.3 Wonen
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

5.3 Wonen

5.3.1 Ontwikkelingen

Woningwijzigingen

De wijk Friesegracht is in hoofdzaak een woonwijk. In de loop van de tijd zijn er bij de gemeente diverse verzoeken binnengekomen om woningen op enigerlei wijze te veranderen en/of te vergroten. Te denken valt aan dakkapellen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Al dan niet met vrijstelling zijn veel van deze verzoeken ingewilligd. Deze verzoeken geven een belangrijke indicatie van de woonwensen in de wijk. Er bestaat behoefte aan meer woonruimte en woonkwaliteit.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren beperkt tot het bebouwen van het voormalig parkeerterrein, gelegen op de hoek van de Luttekepoortstraat en De Bleek, bestaande uit winkelruimten met daaronder een parkeerkelder en daarboven appartementen. Ook aan de overzijde (Luttekepoortstraat) zijn winkelruimten met daarboven appartementen gerealiseerd. Tenslotte zijn aan het Hogepad drie nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

5.3.2 Beheersmaatregelen

Voor wat betreft aspecten op ruimtelijk gebied van de bebouwing in het algemeen en woongebouwen in het bijzonder, wordt in dit bestemmingsplan een aantal dingen geregeld. Het gaat daarbij vooral om de volgende zaken:
- de grootte van het bouwvlak;
- de grootte en de plaatsing van bijgebouwen;
- de nok- en goothoogte.

Een belangrijke aanleiding voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is het verkrijgen van gelijke mogelijkheden voor woningwijzigingen voor iedereen. In veel gevallen gaat het ook om ruimere mogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen betreffen uitbreidingen van de woning. Deze uitbreidingen kunnen aan de voor-, achter- en zijgevel plaatsvinden.

Algemeen uitgangspunt is dat bij woningwijzigingen geen verschil wordt gemaakt tussen huur- en koopwoningen, ook al zullen wijzigingen bij huurwoningen minder vaak voorkomen. Er is gestreefd naar een eenduidige bebouwingsregeling voor het gehele plangebied. De zij- en achtergevel zijn de minst zichtbare gevels van een woning. Aan de achtergevel wordt een uitbreiding toegestaan over de volle breedte van de achtergevel. De diepte van de aan- of uitbouw aan de achtergevel is vrij, maar in totaal mag het bebouwde oppervlak op het achtererf niet meer bedragen dan 50 m². De uitbreiding aan de zijgevel moet 3 meter uit de voorgevelrooilijn blijven en 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens.

Het hoofdgebouw is op de plankaart aangegeven door een afzonderlijk maatvoeringsvlak. Waar in stedenbouwkundige en architectonische zin ruimte is voor een vergroting van het hoofdgebouw, is het maatvoeringsvlak meer naar achteren gelegd. Dit geeft de mogelijkheid het hoofdgebouw over de volle hoogte te vergroten. In het algemeen wordt terughoudend omgegaan met uitbreidingen aan de voorkant ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. Aan de voorgevel is een erker toegestaan, mits de bouwdiepte niet meer bedraagt dan 1,5 meter, de goothoogte lager is dan 3 meter en de breedte niet meer dan 75% van de voorgevelbreedte van de woning bedraagt. Vrijstaande bijgebouwen kunnen op het zij- of achtererf worden gebouwd, mits het bebouwde oppervlak van het achtererf de 50 m² niet overschrijdt (inclusief aan- en uitbouwen). Voor het zijerf gelden de regels, zoals vermeld bij aan- of uitbouwen.

5.3.3 Nieuwe ontwikkelingen

Binnen het plangebied Friesegracht zijn op dit moment geen (woning)bouwplannen in ontwikkeling. Ook worden voor de komende jaren geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen verwacht. Mocht hiervan alsnog sprake zijn, dan zal voor een dergelijke ontwikkeling een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure worden gevolgd.