direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingsbepalingen
Plan: Friesegracht 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00033-0004

6.3 Bestemmingsbepalingen

In de regels is het beschreven beleid vertaald in de bestemmingsbepalingen. De volgende bestemmingen worden in het plan onderscheiden:

  • Detailhandel;
  • Gemengd;
  • Groen;
  • Maatschappelijk;
  • Verkeer;
  • Wonen;
  • Wonen - Garageboxen;
  • Leiding - Riool
  • Waarde – Archeologie 1;
  • Waarde – Archeologie 2.

Bij elk van deze bestemmingen zal in deze paragraaf een korte toelichting worden gegeven omtrent doel en inhoud.

6.3.1 Detailhandel

Deze bestemming geldt specifiek voor de twee complexen ten noorden en ten zuiden van de Luttekepoortstraat. Binnen deze bestemming zijn detailhandel en dienstverlening toegestaan. Tevens wordt ruimte geboden voor woonfuncties op de eerste en volgende verdiepingen van de aanwezige bebouwing.

6.3.2 Gemengd

Binnen de bestemming 'Gemengd' zijn zowel kantoren als maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Binnen de bestemming 'Gemengd' vallen de gebouwencomplexen ten noorden en ten zuiden van de Johanniterlaan.

6.3.3 Groen

Structurele groenvoorzieningen worden apart onderscheiden, om daarmee voor de wijk belangwekkende groene ruimten aan te wijzen en te behouden. Binnen de bestemming ‘Groen’ is het niet mogelijk om wegen en parkeerplaatsen te realiseren. Wel is het plaatsen van voorzieningen, ter ondersteuning van en passend in de groene ruimte of aan het water, mogelijk. Ook wandel- en fietspaden passen binnen deze bestemming.

In dit bestemmingsplan is het park langs het Hogepad als zodanig bestemd. Ook de daar aanwezige volkstuinen zijn met een nadere aanduiding binnen deze bestemming mogelijk gemaakt. Binnen de bestemming is de mogelijkheid opgenomen om bij omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van maximaal twee schuilgelegenheden.

6.3.4 Maatschappelijk

Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ vallen de voorzieningen die een functie hebben voor de wijk en voor de gehele gemeente, zoals basisscholen, religieuze bouwwerken en welzijnszorg. Onder deze bestemming vallen ook een bepaalde vormen van zorg in combinatie met wonen.

6.3.5 Verkeer

Hierin vallen de wegen met een doorstroomfunctie voor de gehele stad. Binnen het plangebied gaat het dan om de Selhorstweg/Bleek en de Luttekepoortstraat. De verkeersfunctie gaat binnen deze bestemming voor de verblijfsfunctie.

6.3.6 Wonen

Binnen deze bestemming vormt wonen de hoofdfunctie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen tuin- en erfgedeelte. Alleen de woning zelf en eventuele bijgebouwen aan de voorzijde zijn door middel van het bouwvlak en verschillende maatvoeringsvlakken geduid. De goot- en bouwhoogte zijn zoveel mogelijk aangegeven in de verbeelding. Aan uitbreidingen van de woning is over het algemeen meer ruimte gegeven in het plan, met name aan de achtergevel.

Er worden regels gesteld ten aanzien van gebruik en bebouwing. Er wordt ruimte gegeven aan het uitoefenen van met wonen verenigbare functies in de woning. Bijzonder gebruik is incidenteel middels een aanduiding mogelijk gemaakt, zoals praktijkruimte of kantoor.

Onder de bestemming ‘Wonen’ valt ook het openbare verblijfsgebied rondom de woningen. Het verblijfskarakter in deze gebieden staat voorop. De doeleinden binnen deze bestemming zijn onderling uitwisselbaar, zodat in de toekomst, op een flexibele wijze, tot de meest wenselijke inrichting van het openbare verblijfsgebied kan worden gekomen.

6.3.7 Wonen - Garageboxen

De in de wijk voorkomende garageboxen zijn apart bestemd. Het gaat dan om garageboxen die niet op een woonperceel staan.

6.3.8 Leiding - Riool

Voor de bescherming van hoofdleidingen van het riool is een dubbelbestemming opgenomen. Binnen deze dubbelbestemming geldt een beperking ten aanzien van het bouwen.

6.3.9 Waarde - Archeologie 1

Voor de bescherming van mogelijk archeologische waarden in het plangebied is deze dubbelbestemming opgenomen. Het betreft de gebieden die op de Archeologische Verwachtingskaart aangeduid zijn als archeologisch waardevol gebied. Hiervoor geldt een onderzoeksplicht bij gebieden groter dan 50 m².

6.3.10 Waarde - Archeologie 2

Ter bescherming van de gebieden met een middelhoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische waarden is een tweede dubbelbestemming opgenomen. Hiervoor geldt een onderzoeksplicht bij gebieden groter dan 1.000 m².