direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

1.5 Leeswijzer

Het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost bestaat uit een verbeelding (de plankaart) en regels en gaat vergezeld van deze toelichting. De toelichting geeft de achtergronden, bedoelingen, motivering en gevolgen ten aanzien van het bestemmingsplan weer.


Hoofdstuk 2 bevat de planbeschrijving. Het hoofdstuk gaat eerst kort in op de huidige situatie en licht vervolgens de herinrichting van het plangebied toe.


Hoofdstuk 3 bestaat uit een beschrijving van het vigerende beleid van de verschillende overheden en relevante wetgeving.


Hoofdstuk 4 beschrijft op hoofdlijnen de consequenties voor het plangebied Waterfront-Zuid Boulevard-Oost van het project Waterfront. In dit hoofdstuk worden onder meer de mogelijke gevolgen voor de verschillende milieucomponenten zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid beschreven. Ook komen waterhuishouding, archeologie en de invloed van het plan op de aanwezige natuurwaarden aan de orde. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de aspecten per milieuaspect wordt verwezen naar het MER en de Passende beoordeling.


Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische vormgeving van het bestemmingsplan.


In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Hierin komen onder andere de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan aan bod.