direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

2.2 Toekomstige situatie


Waterfront-Zuid

Het plandeel Waterfront-Zuid is het meest in het oog springende deel van het project Waterfront. Dit plandeel omvat onder meer het gebied tussen de historische binnenstad en het Dolfinarium en het daaraan grenzende industrieterrein Haven. Om dit gebied te kunnen ontwikkelen, moeten eerst bestaande bedrijven van het industrieterrein Haven worden verplaatst naar het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Lorentzhaven.

In het project Waterfront wordt onder meer voorzien in realisering van een groot aantal parkeerplaatsen als vervanging van de parkeerruimte op de huidige Boulevard en voor de in het gebied te realiseren nieuwe functies. Daarbij wordt uitgegaan van de bouw van parkeergarages dicht bij de binnenstad en aanleg van een 'overloop-parkeerterrein' voor drukke dagen, direct ten noordoosten van de provinciale weg N302.


Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan Waterfront Zuid Boulevard-Oost is geen woningbouw voorzien. Door de aanleg van een nieuwe boulevard, havens, wooneilanden en een Strandeiland wordt de relatie tussen Harderwijk en het water hersteld. De omgeving van het Dolfinarium verandert hierdoor volledig en wordt attractief voor zowel de Harderwijkers als de bezoekers van de stad.


Het plangebied: Boulevard-Oost

Het bestemmingsplan Waterfront Zuid Boulevard-Oost voorziet in een ingrijpende wijziging van de situatie. Ter plaatse van de huidige parkeerterreinen wordt een nieuwe haven gegraven, waardoor de Boulevard aanmerkelijk wordt versmald, en de binnenstad weer aan het water komt te liggen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0001_0007.png"

Figuur 2.3 Makettefoto: het oostelijk deel van de boulevard verandert in een binnenhaven.


Het Dolfinarium komt daardoor op een eiland te liggen. Langs de zuidoostzijde van het Dolfinarium, voor de huidige entree, wordt een nieuwe bebouwingswand gerealiseerd ten behoeve van diverse gemengde functies zoals detailhandel, parkeergarages, horeca en leisure. In die bebouwingswand wordt een markante nieuwe toegangspoort voor het Dolfinarium gemaakt.

Het Dolfinarium heeft naast de recreatieve functie ook een educatieve en natuurwetenschappelijke functie als zeedierenpark. Het educatieve doel van het Dolfinarium is het delen van de passie en het respect voor de dieren en hun omgeving. De vervolgstap is betrokkenheid en kennis over de dieren in het park, maar ook in de natuur te vergroten en zo te inspireren tot natuurbehoud.

Het bestemmingsplan biedt meer ruimte voor ontwikkelingen op het terrein van het Dolfinarium dan de tot dusver vigerende plannen. Het biedt de mogelijkheid om op het terrein bebouwing en voorzieningen te realiseren, uitgaande van een door het Dolfinarium in 2009 opgesteld 'Masterplan'. In het MER is rekening gehouden met (de eventuele milieueffecten van) dit Masterplan.


Door het graven van de haven en de nieuwe bebouwing verandert het oostelijk deel van de boulevard in een omsloten binnenhaven.

De nieuwe bebouwingswand langs de zuidoostzijde van het Dolfinarium biedt ruimte aan winkeltjes, horeca en andere leisurevoorzieningen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in deze bebouwingswand een hotel van maximaal 100 kamers te realiseren. Bovendien worden in deze bebouwingswand een parkeergarage gerealiseerd; deze parkeergarage is primair bedoeld voor bewoners en werkers in de binnenstad (vergunninghouders), die tot dusver op de boulevard kunnen parkeren. De parkeergarage dient ruimte te bieden aan minimaal 600 parkeerplaatsen.


Boothuizen

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om langs de noordoostzijde van het Dolfinarium een aantal boothuizen te realiseren. Door deze boothuizen wordt het Dolfinarium visueel afgeschermd; de boothuizen vervullen tevens een afschermende functie voor het geluid. Dit alles draagt in positieve zin bij aan het woonklimaat in het aangrenzende geprojecteerde woongebied De Eilanden (een onderdeel van het al vigerende bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad).

De boothuizen zijn primair bedoeld voor het overdekt stallen van boten. Uitsluitend op de verdieping (in de kapverdieping van de boothuizen, boven de ligplaatsen van de boten) kan ruimte voor verblijfsrecreatie worden gecreëerd. Permanente bewoning van deze recreatieverblijven is niet toegestaan; in de regels van dit bestemmingsplan (artikel 5.3) is permanente bewoning van deze recreatieverblijven expliciet als strijdig gebruik aangemerkt.

Kleine watersport
Aan de noordzijde van het Dolfinariumeiland maakt het bestemmingsplan de vestiging mogelijk van twee watersportverenigingen (scouting en kanovereniging), die tot dusver elders in het Waterfront gevestigd zijn, maar niet op de oorspronkelijke locatie gehandhaafd kunnen worden.

De inrichting van de Boulevard-Oost

De Boulevard krijgt vooral een recreatieve functie. In het zomerseizoen is de Boulevard primair het domein van de voetganger. De functie voor autoverkeer blijft ondergeschikt, zeker in het hoogseizoen. Wel wordt, ook in het hoogseizoen, bevoorrading mogelijk gemaakt van functies langs de boulevard; daartoe zullen venstertijden worden ingesteld.

De rand van de Boulevard langs het water wordt uitgevoerd als een verlaagde kade; hier worden boten afgemeerd. Het merendeel van de voetgangers zal over het hogere deel van de Boulevard lopen, hier komen ook de horecaterrassen. Tussen het hoge en het lage deel van de Boulevard worden flauwe groene taluds aangelegd.


Terrassen

De horecabedrijven langs de stadsmuur hebben een terras. Door de herinrichting van het gebied kunnen niet alle bestaande horecaterrassen ongewijzigd worden gehandhaafd. In de plannen is gewaarborgd dat in de toekomstige situatie alle horecabedrijven langs de stadsmuur voorzien zullen zijn van een terras, dat even groot is als het huidige eigen terras.

Tot dusver zijn op de boulevard nabij de stadsmuur diverse 'kiosken' aanwezig; in de plannen voor de transformatie van de Boulevard wordt geen ruimte meer geboden voor de bestaande kiosken op de huidige plek en in de huidige vorm. In de nieuwe plannen is in beginsel wel ruimte voor een beperkt aantal verkooppunten in kleine gebouwtjes van zeer hoge architectonische kwaliteit, waarvan de vormgeving goed afgestemd moet zijn op de hoogwaardige inrichting van de boulevard; uitsluitend op de locaties die daarvoor in het bestemmingsplan zijn aangewezen.Met de exploitanten van de bestaande kiosken wordt overleg gevoerd over verwerving van de kiosken.


Bereikbaarheid, verkeer en parkeren


Bereikbaarheid

Een zeer goede bereikbaarheid van de Boulevard en het Dolfinarium eiland is essentieel voor de ondernemers en de bezoekers van de Boulevard en het Dolfinarium. Zij moeten gedurende het hele jaar de Boulevard en het Dolfinarium goed kunnen bereiken. Verreweg het grootse deel van de Dolfinariumbezoekers komt per auto. Daarnaast komen veel bezoekers per bus; het beleid van het Dolfinarium is erop gericht om het aandeel van het busvervoer te verhogen. De plannen voor het Waterfront voorzien dan ook in goede voorzieningen voor bereikbaarheid per auto en per bus.


Parkeren

Voor het parkeren van auto's van bezoekers van het Dolfinarium (en andere leisurevoorzieningen in het Waterfront) worden in verschillende delen van het Waterfrontproject parkeervoorzieningen gerealiseerd. In het plangebied Waterfront-Zuid Waterstad, gelegen ten oosten van het plangebied van dit bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost, is voorzien in de bouw van een parkeergarage op de locatie 'kop van de Stadswerven' met 1000 à 1200 plaatsen. Tevens zijn deze parkeerplaatsen bedoeld voor bewoners en kort parkeerders cq. bezoekers van de Boulevard. Deze grote parkeergarage zal het hele jaar beschikbaar zijn. Voor het grote aantal bezoekers in de zomermaanden is de capaciteit van de parkeergarage niet toereikend. Daarom wordt voor de piekbelasting in de zomermaanden een 'overloopparkeerterrein' met een capaciteit van circa 1900 plaatsen aangelegd aan de noordzijde van de provinciale weg N302. Tijdens de rustige periode (buiten het hoogseizoen) kan op het westelijke deel van de Boulevard (buiten het plangebied van dit bestemmingsplan ) worden geparkeerd door bezoekers van de Boulevard (hiervoor worden 50 parkeerplaatsen aangelegd).


Ook binnen het plangebied van dit bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost wordt een parkeergarage gerealiseerd in de bebouwingswand tussen Dolfinarium en boulevard. Deze is primair bedoeld voor zogenoemd 'doelgroepparkeren': vergunninghouders (bewoners en werkers in de binnenstad) en specifieke groepen van Dolfinariumbezoekers (zoals mindervaliden).


Tijdelijke parkeersituatie

Het project Waterfront bestaat uit diverse deelplannen, die in verschillende fasen worden gerealiseerd. Dit bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost voorziet in het (op termijn) verdwijnen van de bestaande parkeervoorzieningen op de Boulevard. In de eindfase van het project Waterfront zal in de totale parkeerbehoefte zijn voorzien, doordat dan de hiervoor genoemde parkeergarages en het overloopterrein zullen zijn gerealiseerd. Ook gedurende de realiseringsfase zal in alle planstadia worden voorzien in vervangende parkeergelegenheid, onder meer door het aanleggen van tijdelijke parkeervoorzieningen. In de nota 'Tijdelijke parkeersituatie Waterfront' is beschreven hoe in alle fasen van het project Waterfront zal worden voorzien in voldoende parkeercapaciteit. De nota houdt rekening met verschillende scenario's. Per scenario staat omschreven welke parkeervoorzieningen komen te vervallen en waar deze zullen worden gecompenseerd. Op deze wijze kan in alle planfasen een sluitende parkeerbalans voor het gebied worden gewaarborgd. De nota besteedt tevens aandacht aan de bereikbaarheid van de tijdelijke parkeerplaatsen voor zowel het autoverkeer als de voetganger.


Opgemerkt wordt dat nog niet alle plannen voor het gehele project Waterfront gereed en definitief zijn, en dat daarin dus nog de nodige wijzigingen kunnen optreden. Om die reden wordt de nota 'Tijdelijke parkeersituatie Waterfront' periodiek geactualiseerd, teneinde ook bij verandering van plannen en fasering te kunnen blijven garanderen dat in alle planstadia voldoende parkeerplaatsen aanwezig zullen zijn.


Busvervoer

Een deel van de bezoekers van het Dolfinarium maakt gebruik van groepsvervoer per bus (touringcar). Tot dusver worden die bussen geparkeerd in het brede boulevardgebied tussen binnenstad en Dolfinarium. In de toekomstige situatie ontbreekt daarvoor de ruimte. Voor verschillende doelgroepen (ouderen, mindervaliden, schoolklassen) is het wel gewenst dat de bussen dicht bij het Dolfinarium kunnen komen, en daar ook kunnen worden geparkeerd. Het bestemmingsplan voorziet daarom in de mogelijkheid om een busstation te realiseren in de oostelijke punt van het Dolfinarium-terrein. Hier zal plaats zijn voor circa 15 bussen. Mocht op piekmomenten de capaciteit van die accommodatie niet voldoende zijn om alle bussen te kunnen parkeren, dan kan het resterende deel van die bussen (na het in en uit laten stappen van de bezoekers) op het overloopterrein worden geparkeerd.


Ontsluiting met openbaar vervoer per bus of trein:

De loopafstand tussen het Dolfinarium en het NS-station is bijna twee kilometer. In de zomermaanden wordt voorzien in een toeristische verbinding tussen het station en het Dolfinarium, deels via de Boulevard. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij het station de bus te nemen. De dichtstbijzijnde bushaltes (aan de Scheepssingel) liggen op loopafstand van het Dolfinarium. Hier komt onder meer de stadsdienst langs. Verder is gedurende het gehele jaar de Boulevard en het Dolfinarium te bereiken met de bus vanuit. De bushaltes van deze buslijnen zijn ook gelegen op loopafstand van de Boulevard en het Dolfinariumde Scheepssingel en zijn op loopafstand van de Boulevard en het Dolfinarium. Bij de komst van randstadrail naar Harderwijk wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor bezoekers aan het Dolfinarium verder gestimuleerd. Naast het busverkeer van het naar het station NS wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd door de inzet van de OV-fiets.


Verkeersafwikkeling

Het busstation en de parkeergarage bij het Dolfinarium worden beide ontsloten via de Havendam. De Havendam behoudt dan ook een verkeersfunctie. In de 'Visie op de openbare ruimte van de binnenstad' (vastgesteld door de raad op 11 februari 2010) wordt dan ook uitgegaan van een herinrichting van de Havendam met behoud van de verkeerskundige functie. De Boulevard Oost fungeert ook als ontsluiting/bereikbaarheid van de binnenstad en dan met name voor het niet gemotoriseerde verkeer. De aansluiting met de Vischmarkt en Grote Oosterwijk krijgen bij de uitwerking dan ook bijzondere aandacht als hoofdroutes voor fietsers van en naar de binnenstad. Een aandachtspunt is de kruising van het wegverkeer met de boulevard. De boulevard vormt ter plaatse een belangrijke route voor voetgangers, met name voor bezoekers van het Dolfinarium die hun auto in de grote parkeergarage of op het overloopterrein hebben geparkeerd.


De kruising van de Havendam met de boulevard zal daarom zorgvuldig worden vormgegeven, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het aspect verkeersveiligheid. Daarbij is ook het ontwerp van de brug die de Havendam met het Dolfinariumeiland verbindt een punt van grote aandacht. Denkbaar is een oplossing, waarbij de verkeersstromen van voetgangers en rijdend verkeer (bussen en auto's) worden gescheiden.


Fietsers

De Boulevard is goed bereikbaar per fiets. De boulevard zal ook gebruikt worden als een fietsroute, voor het bereiken van het Dolfinarium, het Strandeiland en de andere de langs de boulevard gesitueerde functies. Bewoners van het toekomstige woongebied Waterstad (gelegen ten oosten van de binnenstad en het Dolfinarium) zullen de boulevard ook gebruiken als een fietsroute van en naar de binnenstad. Op de Boulevard en bij het Dolfinarium worden voldoende en kwalitatief hoogwaardige stallingsplaatsen voor fietsen gerealiseerd.