direct naar inhoud van 3.4 Provinciaal beleid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

3.4 Provinciaal beleid

3.4.1 Structuurvisie Gelderland

De provincie Gelderland heeft op 24 mei 2005 het Streekplan Gelderland 2005 vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wro per 1 juli 2008 heeft het Streekplan de status van Structuurvisie gekregen. De regionale structuurvisie Noord-Veluwe is voor het streekplan een belangrijke input geweest.
Conform deze visie meldt het Streekplan dat de karakteristieke open gebieden langs de randmeerkust behouden moeten blijven. In aanvulling op de visie stelt het Streekplan dat water een belangrijk ordenend beginsel bij de (dubbel)bestemming van de ruimte in Gelderland is. Het water van het Wolderwijd is aangeduid als EHS-verweving. Dit betreft gebieden waar veel natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven zijn met andere gebruiksvormen. Er is ruimte voor extensieve recreatievormen.
Daarnaast dient de centrale positie van Harderwijk te worden versterkt en dient de recreatiesector een stimulans te krijgen. Het Waterfront komt ook in het Streekplan terug als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingsopgaven van het 'Rode' raamwerk.

3.4.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland


Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen, indien provinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening respectievelijk bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de inhoud en toelichting van bestemmingsplannen. De Ruimtelijke Verordening Gelderland is op 15 december 2010 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
In de Ruimtelijke Verordening Gelderland zijn regelingen opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. Daarnaast zijn regelingen opgenomen die naar de mening van het Rijk door de provincies nader moeten dan wel kunnen worden uitgewerkt in een provinciale verordening.


Ten aanzien van de verstedelijking in het algemeen, wordt aangegeven dat de provincie als uitgangspunt hanteert dat nieuwe verstedelijking bij voorkeur plaatsvindt binnen het bestaand bebouwd gebied en binnen de (in het streekplan aangegeven) zoekzones voor wonen en werken. Tevens hebben Gedeputeerde Staten per regio een percentage vastgesteld voor het aandeel van de nieuwbouw dat (minimaal) binnen het bestaande bebouwde gebied plaatsvindt.


Deze verordening legt het hierboven beschreven beleid van bundeling en intensivering vast door te bevorderen dat de nieuwbouw voor wonen en werken voor het overgrote deel binnen het bestaand bebouwd gebied en binnen de zoekzones wonen en werken plaatsvindt. Slechts een beperkt deel kan daarbuiten plaatsvinden.


Ecologische Hoofdstructuur

In de Ruimtelijke Verordening Gelderland is aangegeven dat in gebieden gelegen binnen de EHS ontwikkelingen en bestemmingen niet toegestaan zijn die de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied, (zoals aangegeven in de streekplanuitwerking 'kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische hoofdstructuur'), significant aantasten.
Vanwege de ligging van het project Waterfront nabij en gedeeltelijk in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is een passende beoordeling opgesteld, waarin geconcludeerd werd dat er 'geen significante effecten' zullen zijn. Aangezien de waarden van de EHS overeenkomen met de waarden van het Natura 2000-gebied, is geen ontheffing van de verordening nodig. In paragraaf 4.8 wordt dieper ingegaan op het thema Natuur.