direct naar inhoud van 4.6 Archeologie
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

4.6 Archeologie

Archeologie in het MER

In het Milieueffectrapport Waterfront Harderwijk (het MER), deel B, wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de aspecten landschap, cultuurhistorie en archeologie. Er wordt inzicht gegeven in de al uitgevoerde archeologische onderzoeken, met name ter plaatse van de boulevard en in de omgeving van de Vischpoort (pagina 18\50). Daarnaast is de aandacht vooral gericht op het aspect landschap, waarbij wordt vastgesteld dat de ontwikkelingen die in het project Waterfront zijn voorzien, overwegend aanzienlijke positieve effecten hebben op de landschappelijke kwaliteit. Dit geldt zeker ook voor de boulevard en omgeving in het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-oost.

In het MER deel B, hoofdstuk 8, paragraaf 5 zijn aanbevelingen ('bouwstenen') opgenomen voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Hierin wordt met betrekking tot archeologie opgemerkt dat bij de twee behoudenswaardige archeologische vindplaatsen ter plaatse van de Bruggepoort en de Vischpoort conform het rijks- en provinciaal beleid in eerste instantie getracht moet worden om via inrichtings- of bouwaanpassingen te streven naar behoud in situ. Opgemerkt wordt dat vanwege de ingrijpende bodemingrepen en het vergevorderde ontwerpstadium van het plan Waterfront volledig behoud in situ niet mogelijk lijkt. Derhalve wordt behoud ex situ door middel van verschillende vervolgonderzoeken aanbevolen. Voorgesteld wordt om alle graafwerkzaamheden in en nabij de Boulevard archeologisch te begeleiden. De kans op het aantreffen van toevalsvondsten is namelijk dermate groot, dat indien bij extensieve begeleiding telkens de bouwwerkzaamheden moeten worden gestaakt, er voortdurende vertraging zal optreden. Het bevoegd gezag bepaalt of de archeologische resten daadwerkelijk behoudenswaardig zijn en welke vervolgstappen genomen moeten worden. In principe kunnen, na documentatie en berging van niet-behoudenswaardige resten, de graafwerkzaamheden hervat worden.

Nadere uitwerking plangebied wat betreft archeologie

De Monumentenwet 1988 verplicht gemeenten om bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen gronden, rekening te houden met de in de bodem aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

Omdat archeologische waarden veelal onzichtbaar zijn heeft de gemeente Harderwijk sinds 2001 een archeologische verwachtingskaart. Deze kaart is in 2010 geactualiseerd. Daarnaast is op 17 april 2008 de Archeologienota Harderwijk vastgesteld. Conform deze nota vindt er bij (grootschalige) ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium archeologisch vooronderzoek plaats. Op basis van dit onderzoek wordt bekeken of er archeologische waarden in het geding zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0001_0014.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0001_0015.jpg"

Figuur 4.4 fragment uit de archeologische verwachtingskaart (2010)

Een gedeelte van het bestemmingsplangebied betreft een 'Archeologische Monumentenkaart - terrein' (AMK-terrein), zoals op bovenstaande kaart is aangegeven. Dit gebied wordt op de plankaart voorzien van een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. In de toekomstige situatie kunnen door de werkzaamheden eventuele archeologische resten verloren gaan. Door het opnemen van een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' worden de eventuele archeologische waarden beschermd. Deze bescherming behelst een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden, en bouwregels in het kader van archeologie. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning zal dan aangetoond moeten worden hoe de waarden bij de werkzaamheden betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van archeologische begeleiding, zoals hierboven onder het kopje 'Archeologie in het MER' is aangegeven.

Conclusie

Volledig behoud in situ is niet mogelijk. Voorgesteld wordt om de graafwerkzaamheden in en nabij de Boulevard archeologisch te begeleiden. Bovendien wordt in dit bestemmingsplan een bestemming Waarde-Archeologie opgenomen.