direct naar inhoud van 4.7 Externe veiligheid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

4.7 Externe veiligheid

Externe veiligheid in het MER

In het Milieueffectrapport Waterfront Harderwijk (het MER), deel B, wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de aspecten externe veiligheid en nautische veiligheid. Daarbij zijn risico's in beeld gebracht van bedrijventerrein Lorentzhaven, van transport van gevaarlijke stoffen via de provinciale weg N302, van een bestaande aardgastransportleiding nabij de Newtonweg en de Lorentzstraat, en van vervoer van gevaarlijke stoffen over het water. Op basis hiervan kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico's met betrekking tot het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-oost. In het MER zijn aanbevelingen ('bouwstenen') opgenomen voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Deze aanbevelingen hebben geen betrekking op het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-oost.

Nadere uitwerking plangebied wat betreft externe veiligheid

Ter plaatse van het plangebied zijn geen risicovolle bedrijven, wegverkeer of gasleidingen gesitueerd. Er worden daarom geen risico's verwacht met betrekking tot externe veiligheid; het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor dit deel van het project Waterfront.

Conclusie

Externe veiligheid vormt geen belemmering.