direct naar inhoud van 4.8 Natuur
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

4.8 Natuur

Natuur in het MER

In het Milieueffectrapport Waterfront Harderwijk (het MER), deel B, wordt in hoofdstuk 1 uitvoerig ingegaan op het aspect Ecologie. Voor de beoordeling van de effecten op de Natura 2000-gebieden is een 'passende beoordeling' opgesteld die (als bijlage 5) integraal in het MER is opgenomen. Als bijlage 7 is een onderzoek naar beschermde flora en fauna opgenomen.


De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt zijn in overeenstemming met de uitgangspunten van het MER. Vastgesteld is dat het project Waterfront, zoals dat ten behoeve van het MER is gedefinieerd en omschreven, geen onaanvaardbare negatieve effecten heeft op de Natura 2000-gebieden en op de beschermde flora en fauna. In het MER zijn aanbevelingen ('bouwstenen') opgenomen voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Deze aanbevelingen hebben geen betrekking op het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-oost.


Nadere uitwerking plangebied wat betreft natuur

Flora en fauna

In de Flora- en faunawet, die sinds 1 april 2002 van kracht is, is de bescherming van planten en diersoorten geregeld. De bescherming krijgt gestalte via een aantal verbodsbepalingen, die gelden bij ruimtelijke ingrepen, plannen en projecten. Het is verboden om vaste broed-, rust- en groeigebieden en andere vaste verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren en planten te vernielen of te verstoren. In hoeverre de verbodsbepalingen van toepassing zijn is afhankelijk van het beschermingsregime waartoe de soort behoort. Ook is in de Flora- en faunawet een zogenaamde zorgplichtbepaling opgenomen. Deze houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten.


In het plangebied komt een aantal via de Flora- en Faunawet beschermde soorten voor. Het merendeel betreft algemeen voorkomende soorten. Er wordt zo veel mogelijk aan de basisvoorwaarden voor het creëren van nieuw leefgebied voldaan, bijvoorbeeld door middel van de aanleg van nieuwe stenige of natuurvriendelijke oevers. Uitsluitend voor de vissoorten Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad wordt een overtreding van de artikelen 9 (doden van individuen) en 11 (vernietiging leefgebied) voorzien door de voorgenomen ontwikkeling van Waterfront. Beide zijn soorten van tabel 2. Voor geen van de aangetroffen soorten wordt afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de aangetroffen beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen ingrepen.


Niet uitgesloten kan worden dat er bomen en beplantingen zijn met jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen van vogels.


Natuurbeschermingswet 1998

Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet beschermt Natura 2000-gebieden (Speciale beschermingszones Vogel- en Habitatrichtlijn) en Beschermde natuurmonumenten. Voor activiteiten met een mogelijk effect op deze gebieden is toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.
De bescherming van Natura 2000-gebieden volgens de Natuurbeschermingswet 1998 is vergelijkbaar met de bescherming volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten op zichzelf óf in combinatie met andere plannen en projecten de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen, niet significant negatief mogen beïnvloeden.


Op 23 december 2009 zijn de Veluwerandmeren definitief aangewezen als Natura 2000-gebied (zie ook paragraaf 3.2.1.). Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt buiten het Natura 2000-gebied (de westelijk plangrens van het bestemmingsplan valt samen met de grens van het Natura 2000-gebied). Dit bestemmingsplan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied.


afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0001_0016.jpg"

Ligging Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

Conclusie

In de passende beoordeling is vastgesteld dat het project Waterfront Harderwijk, zoals dat ten behoeve van het MER is gedefinieerd en omschreven, zowel afzonderlijk als in combinatie met andere projecten, ten opzichte van de instandshoudingsdoelstelling van de Nature 2000-gebieden Veluwrandmeren en Veluwe geen significant negatieve gevolgen heeft, en evenmin een aantasting oplevert van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden.