direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0001

6.2 Economische uitvoerbaarheid

6.2.1 Kostenverhaal

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening rust op de gemeente de verplichting tot het verhaal van kosten die tot de grondexploitatie behoren op basis van een exploitatieplan. De gemeente kan hiervan afzien in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen, of indien:

- het kostenverhaal anderszins is verzekerd;

- het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is;

- en het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels aan werken en werkzaamheden met betrekking tot bouwrijpmaken, aanleg van nutsvoorzieningen, inrichten van de openbare ruimte en uitvoerbaarheid niet noodzakelijk is.

Kostenverhaal ter plaatse van het zeedierenpark het Dolfinarium is anderszins verzekerd door een erfpachtcontract. Kostenverhaal van het overig deel van het bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-Oost' is anderszins verzekerd door een overeenkomst met een consortium van marktpartijen. Gezien het vorenstaande kan in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid Boulevard-Oost' worden afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan.

6.2.2 Economische uitvoerbaarheid

Het plangebied van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost is grotendeels (met uitzondering van zeedierenpark het Dolfinarium en de locatie voor de kleine watersport) gelegen binnen de exploitatiegrens van de grondexploitatie Waterfront 1/1/2010. De economische uitvoerbaarheid hiervan is gebaseerd op de grondexploitatie 'Waterfront' die jaarlijks wordt herzien. De totale grondexploitatie 'Waterfront' sluit op een negatief resultaat van -/- € 13,3 miljoen (nominaal) per 1 januari 2010. De netto contante waarde bedraagt (per 1 januari 2010) -/- € 22,46 miljoen. De grondexploitatie 2010 is als zodanig vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Opgemerkt wordt dat de gemeente in december 2006 een overeenkomst heeft gesloten met een consortium van marktpartijen, gericht op de transformatie van fase 2 van het Waterfront. Het onderhavige plandeel Waterfront-Zuid Boulevard-Oost maakt onderdeel uit van deze overeenkomst (met uitzondering van zeedierenpark het Dolfinarium en de locatie voor de kleine watersport). In de samenwerkingsovereenkomst met het consortium is bepaald dat het consortium zorg draagt voor de realisering van de opstallen en de inrichting van de openbare ruimte. De dekking van het negatieve resultaat van de deelexploitatie waar het plan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost deel van uitmaakt, vindt plaats door cumulatie met de overige deelexploitaties tot een bedrag van -/- € 13,3 miljoen (nominaal). Voor dit tekort is een voorziening getroffen. Hiermee is de grondexploitatie 'Waterfront' economisch uitvoerbaar en daarmee ook het onderhavige plandeel Waterfront-Zuid Boulevard-Oost voor zover gelegen binnen de exploitatiegrens 'Waterfront 1/1/2010'.


De economische uitvoerbaarheid voor het zeedierenpark het Dolfinarium is gebaseerd op het erfpachtcontract. Voor de locatie voor de kleine watersport (de bestemming 'Cultuur en ontspanning' met de functieaanduiding 'maatschappelijk') is in de grondexploitatie Waterfront 1/1/2010 een budget opgenomen voor verplaatsing van de kleine watersport (de kanovereniging en de zeeverkenners). Daarmee zijn ook de onderdelen die niet zijn opgenomen in de overeenkomst met het consortium economisch uitvoerbaar.