direct naar inhoud van 3.2 Europees beleid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0002

3.2 Europees beleid

3.2.1 Natura 2000 en Vogel- en Habitatrichtlijn


Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Op 23 december 2009 is het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren definitief aangewezen. In paragraaf 4.8 van deze toelichting is een kaartje van de begrenzing opgenomen. Het plangebied van dit bestemmingsplan is geheel buiten het Natura-2000 gebied gelegen.

3.2.2 Kaderrichtlijn Water


De Europese Kaderrichtlijn Water heeft betrekking op een duurzaam gebruik van water op basis van de bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn. De doelstelling is bijzonder ruim en omvat de bescherming van de kwaliteit en kwantiteit van zowel oppervlakte- als grond- en zeewater.