direct naar inhoud van 3.6 Gemeentelijk beleid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0002

3.6 Gemeentelijk beleid

De gemeente Harderwijk heeft een aantal plannen vastgesteld of in voorbereiding dat een nauwe inhoudelijke relatie heeft met het Waterfront. Een aantal daarvan passeert hierna de revue. Als laatste wordt melding gemaakt van het Structuurplan Waterfront, dat uitsluitend betrekking heeft op het onderhavige project.

3.6.1 Stadsvisie Harderwijk 2031

De Stadsvisie Harderwijk 2031 is een integrale visie en dient als een zogenaamd parapluplan, een strategische ontwikkelingsrichting voor de stad op het gebied van voorzieningen, werkgelegenheid, woonklimaat en bereikbaarheid. De Stadsvisie Harderwijk 2031 schetst een beeld van de gewenste ontwikkeling, geeft richting aan gemeentelijk beleid en is een middel om lopende plannen te coördineren en nieuw beleid in te zetten. Tenslotte is de visie een uitgangspunt voor de intensieve samenwerking tussen bestuur, bevolking, bedrijfsleven, instellingen, organisaties en andere overheidsinstanties.


De gemeenteraad heeft in juni 2010 gekozen voor het tweede scenario 'Verdiepen', waarbij Harderwijk zich inzet voor een aansprekende regionale agenda. Dit scenario gaat uit van het volgende. Harderwijk gaat voor kansen, blijft zich ontwikkelen, en doet dat door een aantal speerpunten te kiezen. In 2030 is Harderwijk herkenbaar als een open en ondernemende gemeente. De ontwikkeling van het waterfront wordt als gegeven beschouwd. In het tweede scenario wordt een multifunctioneel theater voorzien in het waterfront. Er worden op basis van de stadsvisie drie uitvoeringsprogramma's opgesteld (sociaal, economisch en ruimtelijk).

3.6.2 Het Waterfront

In 1996 is gestart met het maken van een samenhangende ontwikkelingsvisie voor het Waterfront. In 1997 is deze visie door de raad vastgesteld en is er draagvlak gezocht bij verschillende partijen. De visie is vervolgens opgenomen in de Ontwikkelingsvisie voor Harderwijk, die in 1998 is vastgesteld.
De Ontwikkelingsvisie voor het Waterfront is verder geconcretiseerd tot het Strategisch Plan Waterfront. Het doel van dit plan was het opstellen van een proces- en projectorganisatie en het maken van een financieel-economische analyse van de Ontwikkelingsvisie. Het Strategisch Plan Waterfront is in december 2000 vastgesteld door de gemeenteraad.
Vervolgens is het Strategisch Plan Waterfront uitgewerkt tot een Masterplan.


Het Masterplan Waterfront is in september 2003 vastgesteld door de raad. Vervolgens zijn de hoofdlijnen van het Masterplan neergelegd in het Structuurplan Waterfront, dat op 14 oktober 2004 is vastgesteld.


Voor een deel van het gebied Waterfront-Zuid is het globale bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad opgesteld, dat op 5 februari 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld en in september 2008 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Dit plan is inmiddels onherroepelijk.


Het bestemmingsplan 'Waterfront Zuid-Boulevard West' voor het Strandeiland en het westelijk deel van de Boulevard is op 10 juni 2010 vastgesteld door de gemeenteraad.


Voor Waterfront-Noord is een bestemmingsplan opgesteld, dat in 2006 is vastgesteld. Daarvan vigeert sinds november 2008 het gedeelte van het plan dat betrekking heeft op de Mheenlanden. Op 10 juni 2010 is het bestemmingsplan Waterfront-Noord II door de gemeenteraad vastgesteld (de uitbreiding van het bedrijventerrein Lorentz-Haven en het Overloopterrein).

Het MER Waterfront is in 2010 afgerond met het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage d.d. 23 april 2010. De gemeenteraad heeft dit advies op 10 juni 2010 aanvaard. Het MER heeft betrekking op het gehele project Waterfront en is van belang voor alle bestemmingsplannen voor het Waterfront.

3.6.3 Beeldkwaliteitplan Waterfront Zuid

Voor Waterfront Zuid is in december 2006 een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan was aanvankelijk niet geïntegreerd in de gemeentelijke Welstandsnota die in april 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het beeldkwaliteitplan Waterfront Zuid is op 5 februari 2008 afzonderlijk door de gemeenteraad vastgesteld; daarbij is tevens besloten dat het beeldkwaliteitplan (als toegevoegde bijlage) deel uitmaakt van de welstandsnota. Bouwplannen voor dit plangedeelte worden dan ook aan het beeldkwaliteitplan getoetst. Het ligt in de bedoeling dat de welstandsnota in 2011 of 2012 wordt geactualiseerd; in dat kader zal ook het beeldkwaliteitplan Waterfront Zuid worden geactualiseerd en tevens als een herkenbaar onderdeel in de welstandsnota worden geïntegreerd.