direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0002

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost heeft vanaf 3 februari 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen op het stadhuis. Er zijn zestien inspraakreacties ontvangen.
Een compleet overzicht van de inspraakreacties en de beantwoording hiervan is opgenomen in het eindverslag inspraak dat als bijlage 4 bij deze toelichting is opgenomen.

Diverse inspraakreacties hebben aanleiding gegeven tot het aanbrengen van wijzigingen in het plan. De belangrijkste wijzigingen die mede naar aanleiding van de inspraakreacties zijn aangebracht zijn de volgende:

- in de toelichting is nadere informatie opgenomen over:

- het parkeren in de verschillende fasen van de uitvoering en de definitieve situatie, evenals de stedenbouwkundige inpassing en de doelgroepen van de nieuwe parkeergarage in het plangebied.

- nadere informatie opgenomen over de verkeerscirulatie;

- de terrassen, behorend bij de bestaande horecagelegenheden met terras aan de rand van de boulevard.

- verplaatsing van het bouwvlak na bij de Grote Oosterwijck ten behoeve van horeca.

In de regels en plankaart is het volgende gewijzigd:

- de bestemming van de geprojecteerde bebouwing ten zuiden van de geprojecteerde brug over de Vissershaven is gewijzigd in horeca, en het bouwvlak is iets in zuidelijke richting verschoven, zodat vanuit de Kleine Oosterwijck doorzicht naar de Vissershaven blijft bestaan;

- in de omschrijving van de bestemming Gemengd-Uit te werken [GD-U] is het programma nader bepaald, met name is de toelaatbare omvang van detailhandel gelimiteerd tot ten hoogste 1500 m², waarbij expliciet is bepaald dat supermarkten en grootschalige detailhandel op deze locatie niet zijn toegestaan.

- de bouwmogelijkheden op het Dolfinarium-terrein enigszins verruimd. Daarmee is ruimte gecreëerd voor het kunnen realiseren van noodzakelijke technische voorzieningen, zoals een installatie ten behoeve van waterzuivering.

6.1.2 Vooroverleg artikel 3.1.1. Bro

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerp bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost toegezonden aan de relevante overheidsinstanties. Een compleet overzicht van de vooroverlegreacties en de beantwoording hiervan is opgenomen in bijlage 5 van deze toelichting.


Op basis van de vooroverlegreacties is paragraaf 3.3 Rijksbeleid en 4.3 Water aangepast wat betreft het thema water.