direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder wordt begrepen:
  • 1. wegen en paden;
  • 2. parkeren met de daarbij behorende parkeervoorzieningen;
  • 3. fietsenstallingen;
 • b. terrassen ten behoeve van horecabedrijven zoals bedoeld in de bestemming Horeca - 1;
 • c. kiosken en de daarbij behorende terrassen;
 • d. water;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. verhardingen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het doel 'wegen' geldt de volgende regel:

 • het aantal rijstroken bedraagt ten hoogste 2.

7.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van luifels aan gebouwen, gelegen in de aangrenzende bestemming(en), waarvan de breedte en de diepte niet meer mag bedragen dan 2 m;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder 1 is buiten het bouwvlak een fietsenstalling toegestaan;
  • 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven;
  • 4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verwijsborden mag niet meer bedragen dan 6 m;
  • 2. de bouwhoogte van terrasafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
  • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5┬ám.