direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishouding, waaronder mede zijn begrepen de voor het beheer en onderhoud noodzakelijke voorzieningen;
 • b. waterberging;
 • c. voorzieningen ten behoeve van (recreatieve) scheepvaart, waaronder aanlegsteigers;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'brug', een brug dan wel een dam;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven', een jachthaven met bijbehorende voorzieningen als boxen en aanlegplaatsen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'waterkering', waterkering in de vorm van een dam met bijbehorende voorzieningen;
 • g. recreatief medegebruik;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. oevervoorzieningen;
 • j. paden;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Onder het doel onder d. wordt mede begrepen de aansluiting op het lokale wegennet van de gronden gelegen in de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'.

8.2 Bouwregels
 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verwijsborden mag niet meer dan 6 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van een brug mag niet meer bedragen dan 10 m;
  • 3. de bouwhoogte van aanlegsteigers en boxen ten behoeve van een jachthaven mag niet meer dan 2 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van steigers en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van (recreatieve) scheepvaart mag niet meer dan 1 m bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen.