direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - Uit te werken
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

Artikel 9 Gemengd - Uit te werken

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. horeca en leisure;
 • c. parkeergarages;
 • d. een hotel;
 • e. ontsluitingswegen;
 • f. een busstation;
 • g. een havengebouw en sanitaire voorzieningen ten behoeve van de jachthaven;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 • k. fietsenstallingen;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. water;
 • n. paden en verhardingen;
 • o. bouwwerken.

9.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. op ten hoogste 25% van de oppervlakte van de gronden mag de goothoogte en de bouwhoogte van bouwwerken niet meer bedragen dan 14 m respectievelijk 19 m;
 • b. op ten hoogste 50% van de oppervlakte van de gronden mag de goothoogte en de bouwhoogte van bouwwerken niet meer bedragen dan 9 m respectievelijk 14 m;
 • c. op de resterende gronden geldt voor bouwwerken een bouwhoogte, welke niet meer mag bedragen dan 11 m;
 • d. voor de functies detailhandel en horeca gelden de volgende regels:
  • 1. het totale bruto vloeroppervlak van detailhandel en horeca (met uitzondering van hotels) bedraagt maximaal 2.500 m², met dien verstande dat het maximale bruto vloeroppervlak aan detailhandel niet meer dan 1.500 m² bedraagt;
  • 2. het maximale verkoopvloeroppervlak per winkel bedraagt niet meer dan 250 m²;
  • 3. het is niet toegestaan winkels samen te voegen waarbij een verkoopvloeroppervlak ontstaat van meer dan 250 m²;
  • 4. perifere detailhandelfuncties en supermarkten zijn niet toegestaan;
  • 5. in afwijking van het bepaalde onder 2. en 3. mag de verkoopvloeroppervlakte van één winkel in scheepsbenodigheden en/of watersportartikelen ten hoogste 500 m² bedragen;
 • e. in het uitwerkingsplan kan de bevoegdheid worden opgenomen om af te wijken van het bepaalde onder b en c voor een hogere goot- en bouwhoogte, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de goothoogte mag niet meer dan 11 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte mag niet meer dan 16 m bedragen;
  • 3. gebouwen worden met kap gebouwd;
  • 4. ten behoeve van een gevarieerd gevelbeeld dienen gebouwen met verspringende goot- en bouwhoogten te worden gebouwd, waarbij de verspringing minimaal 0,5 m bedraagt;
  • 5. de afwijking is uitsluitend toegestaan indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt inpasbaar is te achten voor wat betreft maat, schaal en invloed op de omgeving;
 • f. de bebouwing dient zodanig te worden geplaatst dat de entree van het Dolfinarium daarin op herkenbare wijze wordt geïntegreerd;
 • g. er dient te worden voorzien in ruimte voor ten minste 600 parkeerplaatsen;
 • h. in het uitwerkingsplan kan de bevoegdheid worden opgenomen om het plan overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening te wijzigen, in die zin dat voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone – wijzigingsgebied 2', horeca in de categorie b4 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten' wordt toegestaan, onder de voorwaarde dat:
  • 1. wijziging uitsluitend kan plaatsvinden indien en zodra toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in art. 3 lid 3.3 onder b.

9.3 Bouwregels

Op deze gronden mag niet worden gebouwd, tenzij wordt gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan.

9.4 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.3, mits het bouwplan past in een concept-uitwerkingsplan.