direct naar inhoud van 4.4 Geluid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

4.4 Geluid

Geluid in het MER

In het Milieueffectrapport Waterfront Harderwijk (het MER), deel B, wordt in hoofdstuk 3 uitvoerig ingegaan op het aspect geluid. Hierin is onder meer betrokken het wegverkeerslawaai, waarbij een relatie is gelegd met de omvang van het Dolfinariumverkeer, en de te verwachten toename daarvan.


Als gevolg van de te wijzigen ontsluitingsstructuur heeft de toename van de verkeersintensiteit en het wegverkeerslawaai in het MER geen betrekking op het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost. Daarnaast wordt in het MER aandacht besteed aan het industrielawaai van bedrijventerrein Lorentz. Voor het onderhavige bestemmingsplan is dat niet relevant.


In paragraaf 5.2.5 van het MER wordt ingegaan op de geluidsbelasting van het Dolfinarium. Als geen maatregelen worden genomen kan het geluid van het Dolfinarium leiden tot overschrijdingen van voorkeursgrenswaarden en richtwaarden op enkele locaties in het geprojecteerde woongebied Waterstad, in de deelgebieden Eilanden en Lichthuis. Om dit te voorkomen worden onder meer afschermende voorzieningen opgenomen in de boothuizen, langs de noordoostelijke zijde van het Dolfinarium.


In het MER deel B, hoofdstuk 3, paragraaf 6 zijn aanbevelingen ('bouwstenen') opgenomen voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Daarin wordt onder meer in overweging gegeven om het Lichthuis te verplaatsen in noordoostelijke richting, teneinde de belasting door geluid van het Dolfinarium te verminderen. Dit is echter geen realistische optie, omdat daardoor de belasting op het Lichthuis door het industrielawaai van bedrijventerrein Lorentz tot een onaanvaardbaar niveau toeneemt (het MER geeft dit zelf ook aan, op pagina 56\62). In het MER wordt als alternatief voorgesteld om maatregelen te nemen 'aan de bron' (bij het Zeeleeuwentheater), waardoor de geluidsbelasting op het Lichthuis tot een aanvaardbaar niveau kan worden gereduceerd.


Nadere uitwerking plangebied wat betreft geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het aspect geluid. Het aspect geluid is onder te verdelen in wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van verkeerswegen en industrielawaai.


In het bestemmingsplan wordt de realisering van geluidgevoelige objecten niet mogelijk gemaakt.

Het plan kent wel een aantal functies die geluid uitstralen of invloed hebben op geluid. Het plandeel kent de volgende voor geluid relevante bestemmingen;

  • Cultuur en ontspanning (Dolfinarium)
  • Recreatie - verblijfsrecreatie (Boothuizen)
  • Gemengd - Uit te werken
  • Water (jachthaven)


Dolfinarium

In de vigerende vergunning van het Dolfinarium zijn geluidvoorschriften opgenomen. In deze voorschriften is vastgelegd wat het geluidniveau mag zijn op vijf rondom het bedrijf gelegen immissiepunten. Het geluidniveau is begrensd op 54 dB(A) voor de dagperiode en 42 voor de avond- en nachtperiode.

Voor het MER van Waterfront is door KWA bedrijfsadviseurs een akoestische rapportage opgesteld (Akoestisch onderzoek toekomstplannen Dolfinarium Harderwijk, rapportnummer 2900770DR02). In dit akoestisch onderzoek zijn verschillende varianten doorgerekend. Voor dit bestemmingsplan is variant 4a maatgevend om te bepalen wat de akoestische consequenties zijn in de toekomst. Variant 4a gaat in op de toekomstplannen volgens het Masterplan van het Dolfinarium.

In het akoestisch onderzoek van KWA is de geluidbelasting berekend op de vijf immissiepunten.

De rekenresultaten laten zien dat de geluidbelasting op één punt niet voldoet aan de vergunning (op immissiepunt 2, woning bij stadsmuur), als het Dolfinarium haar Masterplan tot uitvoering brengt. Het geluidniveau in de avondperiode bedraagt hier 42,7 dB(A). Dit is 1 dB(A) hoger dan de in de vergunning vastgestelde waarde. De in de vergunning opgenomen waarde ligt lager dan de in de handreiking industrielawaai en vergunningverlening opgenomen richtwaarden. De handreiking is een hulpmiddel bij het vaststellen van geluidvoorschriften. In tabel 4 van de handreiking zijn richtwaarden voor woonomgevingen weergegeven. Voor een woonwijk in een stad bedraagt de richtwaarde 45 dB(A). Bij dit niveau is er nog sprake van een acceptabel akoestisch leefklimaat. Wanneer het Dolfinarium een Wet milieubeheer-vergunning aanvraagt, ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen, dan zal de toename van 1 dB(A) dan ook vergund kunnen worden. De richtwaarde is immers 45 dB(A).


Recreatie- Verblijfsrecreatie

De boothuizen zijn geen geluidgevoelige bestemmingen, aangezien binnen deze functie geen permanente bewoning wordt toegestaan. De boothuizen dragen wel bij aan de akoestische afscherming van het geluid van het Dolfinarium naar de eilanden. Nog nader uit te voeren berekeningen moeten inzichtelijk maken welke maatvoering hiervoor optimaal is.


Gemengd - Uit te werken

Binnen de bestemming Gemengd - Uit te werken is het niet toegestaan geluidgevoelige bestemmingen te vestigen.


Water (jachthaven)

Het bestemmingsplan maakt de functie jachthaven mogelijk. Op de locatie van de geprojecteerde jachthaven bevindt zich nu een weg en parkeerterrein. De jachthaven die nu ten zuidoosten van het Dolfinarium is gelegen ('De Haven van Harderwijk') zal komen te vervallen. De gemeente heeft met het geluidberekenprogramma Winhavik akoestische berekeningen uitgevoerd om te beoordelen wat de akoestische consequenties zijn van de transformatie van de huidige functies naar de functie jachthaven.

In het akoestisch rekenmodel is onderscheid gemaakt tussen wegverkeerslawaai en industrielawaai

Wegverkeerslawaai

Voor het wegverkeerslawaai is in beeld gebracht wat de geluidsbelasting is.

Resultaten

In de onderstaande figuren is de huidige en de toekomstige geluidbelasting in beeld gebracht.

Duidelijk zichtbaar is dat de geluidbelasting langs de Strandboulevard significant afneemt.


afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0003_0009.png"
Figuur 4.1 geluidsbelastingen wegverkeerslawaai: huidige situatie


afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0003_0010.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0003_0011.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0003_0012.png"
Figuur 4.2 geluidsbelastingen wegverkeerslawaai: toekomstige situatie

Industrielawaai


Voor de jachthaven is in beeld gebracht wat de geluidbelasting is.


Resultaten

Onderstaand figuur geeft de situatie weer waarbij 60% van het aantal ligplaatsen wordt in- en uitgevaren (in de praktijk ligt het gemiddelde percentage per dag aanmerkelijk lager). Daarnaast worden de steigers schoon gespoten. Dit laatste vindt eenmaal plaats in het voorjaar gedurende de dagperiode. Ten opzichte van de huidige situatie waar er verkeersgeluid (parkeren en verkeer op de Strandboulevard) aanwezig is, is ook hier een afname van het geluid te zien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0003_0013.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0003_0014.png"
Figuur 4.3 geluidsbelasting als gevolg van de jachthaven

Bij windkracht van 4 of meer kunnen bepaalde masten van boten gaan fluiten. Dit zal verhoogde geluidniveaus opleveren.

Dit zal echter minder vaak voorkomen dan de verhoogde geluidniveaus die momenteel vanwege het verkeer bij de woningen ontstaan.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de geprojecteerde jachthaven niet leidt tot een toename van geluidsbelastingen ter plaatse van woningen in de omgeving. Als gevolg van (afname van) wegverkeerslawaai neemt de geluidbelasting langs de Strandboulevard significant af.