direct naar inhoud van 4.5 Luchtkwaliteit
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

4.5 Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit in het MER

In het Milieueffectrapport Waterfront Harderwijk (het MER), deel B, wordt in hoofdstuk 4 uitvoerig ingegaan op het aspect luchtkwaliteit. Effecten op de luchtkwaliteit worden met name verwacht van het wegverkeer op N302 en het onderliggende wegennet (waarbij een relatie is gelegd met de verwachten toename van het Dolfinariumverkeer), en met industriële emissies van het bedrijventerrein Lorentz. Voor het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan worden geen negatieve effecten verwacht.

In het MER deel B, hoofdstuk 4, paragraaf 5 zijn aanbevelingen ('bouwstenen') opgenomen voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Deze aanbevelingen hebben geen betrekking op het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost.


Nadere uitwerking plangebied wat betreft luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is een belangrijke pijler voor een goede leefomgeving. De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het voorstel voor de wijziging van de "Wet milieubeheer" goedgekeurd (Stb. 2007, 414) . De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:

  • negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken;
  • mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.


Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe "Wet luchtkwaliteit" geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

  • er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
  • een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
  • een project "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
  • een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).


Omdat Waterfront-Zuid is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de aanpassing van de boulevard onderdeel uitmaakt van Waterfront-Zuid, vormen de luchtkwaliteitseisen uit de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd voor het plandeel Waterfront-Zuid dat bij geen van de varianten overschrijdingen van grenswaarden uit de 'Wet luchtkwaliteit' optreden en dat de voorgenomen ontwikkeling bij geen van de beschouwde wegvakken leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit die 'in betekenende mate' is. In dit kader wordt voor het overige verwezen naar het MER.

Conclusie

Luchtkwaliteit vormt geen belemmering.