direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0003

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost heeft vanaf 3 februari 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen op het stadhuis. Er zijn zestien inspraakreacties ontvangen.
Een compleet overzicht van de inspraakreacties en de beantwoording hiervan is opgenomen in het eindverslag inspraak dat als bijlage 4 bij deze toelichting is opgenomen.

Diverse inspraakreacties hebben aanleiding gegeven tot het aanbrengen van wijzigingen in het plan. De belangrijkste wijzigingen die mede naar aanleiding van de inspraakreacties zijn aangebracht zijn de volgende:

- in de toelichting is nadere informatie opgenomen over:

- het parkeren in de verschillende fasen van de uitvoering en de definitieve situatie, evenals de stedenbouwkundige inpassing en de doelgroepen van de nieuwe parkeergarage in het plangebied.

- nadere informatie opgenomen over de verkeerscirulatie;

- de terrassen, behorend bij de bestaande horecagelegenheden met terras aan de rand van de boulevard.

- verplaatsing van het bouwvlak na bij de Grote Oosterwijck ten behoeve van horeca.

In de regels en plankaart is het volgende gewijzigd:

- de bestemming van de geprojecteerde bebouwing ten zuiden van de geprojecteerde brug over de Vissershaven is gewijzigd in horeca, en het bouwvlak is iets in zuidelijke richting verschoven, zodat vanuit de Kleine Oosterwijck doorzicht naar de Vissershaven blijft bestaan;

- in de omschrijving van de bestemming Gemengd-Uit te werken [GD-U] is het programma nader bepaald, met name is de toelaatbare omvang van detailhandel gelimiteerd tot ten hoogste 1500 m², waarbij expliciet is bepaald dat supermarkten en grootschalige detailhandel op deze locatie niet zijn toegestaan.

- de bouwmogelijkheden op het Dolfinarium-terrein enigszins verruimd. Daarmee is ruimte gecreëerd voor het kunnen realiseren van noodzakelijke technische voorzieningen, zoals een installatie ten behoeve van waterzuivering.

6.1.2 Vooroverleg artikel 3.1.1. Bro

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerp bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost toegezonden aan de relevante overheidsinstanties. Een compleet overzicht van de vooroverlegreacties en de beantwoording hiervan is opgenomen in bijlage 5 van deze toelichting.


Op basis van de vooroverlegreacties is paragraaf 3.3 Rijksbeleid en 4.3 Water aangepast wat betreft het thema water.

6.1.3 Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Waterfront-Zuid Boulevard-Oost" heeft met ingang van 19 mei 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Gedurende die periode zijn vier zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen zijn samengevat en van commentaar voorzien in het document 'Commentaar op de zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost'. Dit document is als bijlage 6 toegevoegd aan de toelichting.


De gemeenteraad heeft op grond van de ingekomen zienswijzen en de daarop gegeven reacties besloten deze vier zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. De ingekomen zienswijzen gaven geen aanleiding om het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost gewijzigd vast te stellen. Wel zijn bij de vaststelling enkele 'ambtshalve' wijzigingen in het plan aangebracht (zie paragraaf 6.1.4.).

6.1.4 Wijzigingen bij vaststelling

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht:

- In de regels in artikel 9.2 (in de uitwerkingsregels behorende bij de bestemming Gemengd - uit te werken) is bepaald dat het totale bruto vloeroppervlak van detailhandel en horeca (met uitzondering van hotels) maximaal 2.500 m² bedraagt, met dien verstande dat het bruto vloeroppervlak aan detailhandel niet meer dan 1.500 m² bedraagt;'

- in de regels, artikel 9.2 (in de uitwerkingsregels) is bepaald dat, in afwijking van het al bepaalde met betrekking tot de maximale verkoopvloeroppervlakte van winkels, de verkoopvloeroppervlakte van één winkel in scheepsbenodigheden en/of watersportartikelen ten hoogste 500 m² mag bedragen;

- op de verbeelding (de plankaart) is de zuidwestelijke begrenzing van de functieaanduiding 'brug' in het verlengde van de Havendam 15 meter in zuidwestelijke richting verschoven;

- de grens van het bestemmingsplan aan de noordwestzijde van de percelen Strandboulevard-Oost nrs 10-16 is in overeenstemming gebracht met de grens van het bestemmingsplan Binnenstad, waardoor het plangebied enigszins is verkleind.


De paragrafen 2.2. en 5.2 van de toelichting zijn op onderdelen aangepast naar aanleiding van de bovenstaande wijzigingen.

Paragraaf 6.2.2. (economische uitvoerbaarheid) van de toelichting is geactualiseerd naar aanleiding van het vaststellen van de grondexploitatie Waterfront 1/1/2011.