direct naar inhoud van Artikel 3 Cultuur en ontspanning
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0004

Artikel 3 Cultuur en ontspanning

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - zeedierenpark', een zeedierenpark met daaraan ondergeschikte natuurwetenschappelijke en educatieve functies en met bijbehorende voorzieningen zoals:
  • 1. kiosken, tribunes, dierverblijven en aquaria, alsmede slaapverblijven als ondergeschikte recreatieve overnachtingsgelegenheid bij het zeedierenpark dan wel als voorziening voor het overnachten van dierverzorgers en dierenartsen;
  • 2. ondergeschikte horeca in de categorieën b1, b2, en b3 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten', met dien verstande, dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie b4' tevens horeca in de categorie b4 is toegestaan zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten';
  • 3. ondergeschikte detailhandel;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk', maatschappelijke voorzieningen zoals scouting, vereniging voor de kleine watersport met bijbehorende voorzieningen, waaronder mede is te verstaan het gebruik ten behoeve van tot die activiteiten te herleiden -en daaraan ondergeschikte- kleinschalige kampeeractiviteiten alsmede het incidenteel overnachten in clubgebouwen;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. voorzieningen ten behoeve van de (recreatieve) scheepvaart, waaronder aanlegsteigers;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. oevervoorzieningen;
 • i. beheervoorzieningen;
 • j. water;
 • k. paden en verhardingen;
 • l. bouwwerken.

3.2 Bouwregels
 • a. Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken gelden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - a, b, c, d, e, f,' de in de onderstaande tabel aangegeven waarden:

bouwvlak   maximale goot/bouwhoogte gebouwen   maximale bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde   bebouwings- percentage bouwwerken   maximale bouwhoogte
terreinaf- scheidingen  
sba - a   bouwhoogte 3 m   3 m   20%   3 m  
sba - b   bouwhoogte 6 m   6 m   35%   3 m  
sba - c   bouwhoogte 10 m   10 m   55%   3 m  
sba - d   bouwhoogte 20 m   10 m   100%   3 m  
sba - e   bouwhoogte 9 m,
goothoogte 6 m  
6 m   55%   3 m  
sba - f   goothoogte 10 m,
bouwhoogte 15 m  
10 m   100%   3 m  

3.3 Wijzigingsbevoegdheid
 • a. Burgemeester en Wethouders kunnen het plan overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wijzigen, in die zin dat voor de gronden die zijn aangeven met 'wro-zone – wijzigingsgebied 1' dagrecreatieve doeleinden zijn toegestaan, met dien verstande, dat:
  • 1. als dagrecreatieve voorziening uitsluitend een watersportcentrum is toegestaan;
  • 2. voorzieningen ten behoeve van educatie en/of onderwijs zijn toegestaan;
  • 3. bij de onder 1 en 2 genoemde voorzieningen behorende, ondergeschikte horeca van categorie b2 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten' is toegestaan.

 • b. Burgemeester en wethouders kunnen het plan overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wijzigen, in die zin dat de aanduiding 'horeca van categorie b4' wordt verwijderd, indien en zodra toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9 lid 9.2 onder h.