direct naar inhoud van Artikel 6 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0004

Artikel 6 Recreatie - Verblijfsrecreatie

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor verblijfsrecreatie, waarop de volgende voorzieningen zijn toegelaten:

 • a. overdekte ligplaatsen voor vaartuigen in de vorm van boothuizen;
 • b. recreatieverblijven;
 • c. voorzieningen ten behoeve van de (recreatieve) scheepvaart, waaronder aanlegsteigers;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. oevervoorzieningen;
 • i. water;
 • j. paden en verhardingen;
 • k. bouwwerken.

Voor het doel 'recreatieverblijven' geldt de volgende regel:

 • het aantal recreatieverblijven mag niet meer bedragen dan het aantal overdekte ligplaatsen voor vaartuigen in de vorm van boothuizen.

6.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan aangegeven;
  • 3. de bouwhoogte mag niet minder en niet meer bedragen dan aangegeven.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verwijsborden mag niet meer bedragen dan 6 m;
  • 2. de bouwhoogte van steigers en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van (recreatieve) scheepvaart mag niet meer bedragen dan 1 m;
  • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2┬ám.

6.3 Specifieke gebruiksregels

Onder een gebruik strijdig met het plan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gebouwen ten behoeve van permanente bewoning.