direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0004

1.1 Aanleiding en doel

Boulevard Oost wordt ontwikkeld in het kader van het Waterfront Harderwijk. Het gebied krijgt met name een recreatieve functie. De oude binnenstad komt weer aan het water te liggen. De boulevard wordt versmald en langs de boulevard wordt een haven voor recreatievaart gegraven.

Het project Waterfront

De gemeente Harderwijk werkt vanaf 1996, in nauw overleg met andere overheden en betrokkenen, aan plannen ter verbetering van de oeverzone. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 14 oktober 2004 het Structuurplan Waterfront vastgesteld.


afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0004_0002.jpg"


Figuur 1.1 Plankaart Structuurplan Waterfront


Het project Waterfront van Harderwijk strekt zich uit langs vrijwel de gehele kustlijn van Harderwijk langs het Wolderwijd en het Veluwemeer. In totaliteit gaat het bij het Waterfront om een complexe ruimtelijke operatie, die primair is gericht op een kwaliteitsimpuls van de gebieden ten westen en ten noorden van de historische binnenstad. In de huidige situatie doen zich hier veel knelpunten voor, die onder meer te maken hebben met bereikbaarheid, parkeren, belevingswaarde, (woon)milieu, het verouderde industrieterrein Haven en bodemverontreiniging. De toekomstige ontwikkelingen zijn gericht op een structurele verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de Boulevard en omgeving en van het gebied van het industrieterrein Haven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0243.BP00055-0004_0003.jpg"
Figuur 1.2 Overzichtskaart van het totale project Waterfront


MAATREGELEN


Binnen het project zijn twee soorten maatregelen te onderscheiden, die overigens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

  • 1. Maatregelen die direct zijn gericht op het verwezenlijken van de hoofdopgave, namelijk de opwaardering van het gebied nabij de binnenstad. Hiertoe behoren maatregelen zoals de transformatie van het industrieterrein Haven naar een hoogwaardige woonlocatie, het herstel van de historische verbinding tussen Harderwijk en het water, het realiseren van diverse recreatieve voorzieningen en het creĆ«ren van een aantrekkelijke, levendige Boulevard. Deze maatregelen hebben betrekking op het zuidelijk deel van het Waterfront, het gebied ten zuidwesten van de provinciale weg N302.
  • 2. Maatregelen in de voorwaardenscheppende sfeer. Hiertoe behoren onder meer het bieden van ruimte voor de noodzakelijke verplaatsing van bedrijven en andere functies, natuurontwikkeling, de aanleg van nieuwe toe- en afritten naar en van de N302 en het aanbieden van (toeristische) parkeermogelijkheden voor met name het Dolfinarium. Deze maatregelen worden met name getroffen in het noordelijk deel van het Waterfront, ten noordoosten van de N302. Ook het aanwijzen van 'rustgebieden' voor vogels, aan de beide uiteinden van het Waterfront, betreft een maatregel in de voorwaardenscheppende sfeer.


Voor de vormgeving van een planologisch-juridisch kader, gebaseerd op het structuurplan, worden meerdere bestemmingsplannen opgesteld. Voor het gebied De Mheenlanden vigeert het bestemmingsplan Waterfront-Noord. Voor het aan te leggen Overloopterrein en de uitbreiding van Lorentzhaven is in 2010 het bestemmingsplan Waterfront Noord II vastgesteld. Voor het gedeelte van de Boulevard ten zuiden van de Vischpoort is in 2010 het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West vastgesteld. Voor het gedeelte van Waterfront-Zuid tussen het Dolfinarium en de provinciale weg N302 vigeert inmiddels het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad. Het voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het oostelijk deel van de Boulevard in Waterfront-Zuid en het terrein van het Dolfinarium.