direct naar inhoud van 1.3 Planproces
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0004

1.3 Planproces

Voor de gemeente Harderwijk is het Waterfront een zeer belangrijk project, waaraan sinds 1996 wordt gewerkt.


In september 2003 is het Masterplan Waterfront door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit masterplan is de basis voor alle verdere stappen, die gericht zijn op de uiteindelijke uitvoering van het project. In het Masterplan Waterfront is het stedenbouwkundig planconcept vastgelegd voor het Waterfront van Harderwijk.


Het Structuurplan Waterfront is vastgesteld op 14 oktober 2004. Het is de planologische vertaling van het Masterplan Waterfront uit september 2003. Het Structuurplan omvat het gehele gebied van het Waterfront (Waterfront-Zuid en Waterfront-Noord).


Voor de realisering van een grote gedeelte van het plan Waterfront-Zuid is (op basis van een Europese aanbesteding) een samenwerking aangegaan met een consortium van marktpartijen. Vooruitlopend daarop was het programma van eisen voor het desbetreffende gedeelte van het plan Waterfront-Zuid vastgelegd in het zogeheten Bidbook. In dit Bidbook is onder meer verwoord hoe het plangebied Waterfront-Zuid gefaseerd moet worden gerealiseerd en welke functionele programma's er een plaats moeten krijgen.


Voor het Project Waterfront is in 2010 een MER opgesteld. Hiertoe bestonden de volgende aanleidingen:

  • Het aantal extra bezoekers aan Waterfront-Zuid is groter dan 500.000 (projectm.e.r.-plicht).
  • Vanwege de ligging nabij een Natura 2000 gebied is het nodig een passende beoordeling op te stellen (plan-m.e.r.-plicht). In een Passende Beoordeling wordt voor alle onderdelen van het project Waterfront die mogelijk invloed hebben op een in het kader van Natura 2000 beschermd natuurgebied getoetst of de ontwikkeling de natuurwaarden in dat gebied onevenredig aantast.


Om de effectenstudie overzichtelijk en eenduidig te houden is ervoor gekozen om één overkoepelend milieueffectrapport (ProjectMER) op te stellen voor de gehele ontwikkeling van het Waterfront. Een belangrijk onderdeel van het milieueffectrapport is de zogenoemde Passende Beoordeling, een ecologische studie die de effecten van het project Waterfront op de natuurwaarden in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Veluwe en Veluwerandmeren inzichtelijk maakt.