direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Waterfront-Zuid Boulevard-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00055-0004

4.2 Bodem

Bodem in het MER

In het Milieueffectrapport Waterfront Harderwijk (het MER), deel B, wordt in hoofdstuk 6 uitvoerig ingegaan op het aspect bodem. In dat kader zijn de belangrijkste verontreinigingen binnen het projectgebied in beeld gebracht; dit betreft met name verontreiniging met asbest van de land- en waterbodem ter plaatse van het bestaande industrieterrein Haven. Naast asbest komen hier ook nog andere verontreinigingen voor. De verontreiniging met asbest strekt zich uit tot de waterbodem van de Lelyhaven ten noordoosten van het Dolfinarium, ten dele binnen het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost.


Daarnaast bevindt zich binnen het projectgebied, en deels ook binnen het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan, een omvangrijke bodemverontreiniging met Chloorkoolwaterstoffen (de zogenoemde CKW-pluim), die in de binnenstad ontstaan is, maar zich tot in het plangebied heeft verspreid via de grondwaterstroming.


In het MER wordt vastgesteld (in deel B, hoofdstuk 6, op pagina 20\24) dat met de voorgenomen set van maatregelen (zoals beschreven in het MER) voor alle verontreinigingen gelijktijdig met de gefaseerde ontwikkeling de verontreinigingen in het gehele plangebied beheersbaar worden gemaakt: de blootstelling van de mens en het ecosysteem aan deze verontreiniging wordt opgeheven en verspreiding wordt tegengegaan. De maatregelen in het kader van de voorgenomen activiteit hebben daarom een sterk positief effect op de bodemkwaliteit.


In het MER deel B, hoofdstuk 6, paragraaf 5 zijn aanbevelingen ('bouwstenen') opgenomen voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Deze aanbevelingen hebben geen betrekking op het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost.


Nadere uitwerking plangebied wat betreft bodem

De Vissershaven, Lelyhaven en Haven van Harderwijk zijn sterk verontreinigd met PAK, enkele metalen, minerale olie en asbest. Afhankelijk van de inrichting van het Waterfront, de gewenste vaardiepte (baggeren) zal een groot deel van deze verontreiniging moeten worden verwijderd. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie worden bestaande onderzoeken geactualiseerd.


In eerdere onderzoeken zijn ter plaatse van de jachthaven slechts lichtverhoogde gehalten en concentraties waargenomen. Ook deze onderzoeken worden geactualiseerd.


Voor grote delen van het plangebied heeft in het verleden bodemonderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn plaatselijk enkele verontreinigingen met minerale olie aangetoond, met name ter hoogte van de Hoogstraat op de rand van het plangebied, ten gevolge van een voormalig tankstation. Op een gedeelte van het plangebied is een grondwaterverontreiniging met chloorhoudende verbindingen (CKW) aanwezig, welke buiten het plangebied ontstaan is, maar die zich tot in het plangebied heeft verspreid via de grondwaterstroming. In de paragraaf 4.3 'Water' zal hier nader op worden ingegaan.

Ter plaatse van de Strandboulevard, waar een haven zal worden aangelegd, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Ter hoogte van de Vischpoort is bezuiden de rijbaan van de Strandboulevard in eerste instantie een matige verontreiniging met zink en PAK in de vaste bodem (ondergrond) geconstateerd. Uit nader onderzoek blijkt het om een (plaatselijke) sterke verontreiniging met lood in de vaste bodem te gaan, die waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van de diffuse bodemverontreiniging in de binnenstad.

Voor de toekomstige bouwprojecten zijn nieuwe onderzoeken noodzakelijk. Indien bouwprojecten plaatsvinden op locaties waar uit onderzoek is gebleken dat daar een verontreiniging is, zal deze moeten worden gesaneerd. Kleine verontreinigingen behoeven alleen te worden gesaneerd, als er ter plaatse daadwerkelijk herontwikkeling of nieuwbouw plaatsvindt.

Conclusie

De bodemverontreiniging wordt gelijktijdig met de gefaseerde ontwikkeling van het Waterfront beheersbaar gemaakt.