direct naar inhoud van 3.2 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

3.2 Cultuurhistorie en archeologie

3.2.1 Inleiding

In 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. In het kader hiervan dient een gemeente ruimtelijke planvorming te toetsen op archeologische waarden. Indien potentiële archeologische waarden worden verstoord, dient hier nader onderzoek naar te worden verricht.

3.2.2 Cultuurhistorie

In het plangebied komen geen rijks- en/of gemeentelijke monumenten voor.

3.2.3 Archeologie

De raad van de gemeente Harderwijk heeft in april 2011 het Archeologiebeleid Harderwijk vastgesteld. Op de beleidskaart Archeologie is aangegeven wanneer bij nieuwe ontwikkelingen archeologisch vooronderzoek plaats dient te vinden. De gehele wijk Frankrijk, en dus ook het voorliggende plangebied, is aangeduid als “verstoord”. Voor gebieden met de aanduiding "verstoord" is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.