direct naar inhoud van 3.3 Ecologie
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

3.3 Ecologie

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ruimtelijk plan mag namelijk geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied en/of soort. Om te kunnen beoordelen of hiervan in het kader van het onderhavige bestemmingsplan sprake is heeft Adviesbureau Groenewold Milieu&Natuur in opdracht van de gemeente een natuurtoets, dossiernummer 2012128, uitgevoerd.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat in het kader van dit bestemmingsplan geen sprake is van strijd met relevante wetgeving zoals Flora- en faunawet, Natura2000 gebied Veluwe, EHS en de Natuurbeschermingswet.

Samenvattend wordt geadviseerd:

  • Uitvoering van de werkzaamheden zo mogelijk laten plaatsvinden buiten de broedperiode (15 maart-15 juli). Overigens mogen eventuele vroege of late legsels niet worden verstoord.
  • Bij uitvoering van de werkzaamheden altijd invulling geven aan de ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en Faunawet), wat inhoudt dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
  • Door het uitvoeren van bovenbedoelde maatregelen, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet overtreden worden. Een ontheffing is dan ook niet nodig.
  • Er zijn geen negatieve gevolgen te verwachten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000 gebied Veluwe. Hiermee is nader onderzoek of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet niet nodig.