direct naar inhoud van 3.4 Watertoets
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

3.4 Watertoets

3.4.1 Inleiding

Het onderhavige bestemmingsplan valt binnen het plangebied van het bestemmingsplan Frankrijk. In het vigerende bestemmingsplan Frankrijk is uitvoerig stilgestaan bij de wateraspecten. Dit plan betreft een zogenaamd postzegelplan omdat minder dan 1500m² extra verhard oppervlak wordt toegevoegd.


Op basis van beleid dat voortkomt uit de nota Waterbeleid 21e eeuw is een watertoets verplicht gesteld bij de ruimtelijke planvorming. Deze watertoets is een (proces)instrument om ruimtelijke plannen en besluiten te toetsen, op de mate waarin rekening is gehouden met waterhuishoudkundige aspecten. Het gaat daarbij onder meer om aspecten als:

  • voldoende ruimte voor water (berging, infiltratie, aan- en afvoer);
  • voorkomen van wateroverlast en afwenteling van wateroverschotten op anderen;
  • voldoende aandacht voor effecten op de ecologische waterkwaliteit (biologisch gezond);
  • het garanderen van de veiligheid (overstroming);
  • het voorkomen van te lage of te hoge grondwaterstanden.


De watertoets is niet alleen een toets, maar is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van ruimtelijke plannen en besluiten. De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dat op een of andere wijze effect kan hebben op het watersysteem (oppervlaktewater, grondwater, waterkeringen) is verantwoordelijk voor het opnemen van een waterparagraaf in het betreffende plan. In de waterparagraaf dient de initiatiefnemer het wateradvies van de waterbeheerder(s) op te nemen, de afwijkingen hiervan te motiveren (afwegen) en eventuele compenserende of mitigerende maatregelen voor te stellen.

3.4.2 Procedure

Omdat het plangebied van geringe afmeting is (waarbij minder dan 1500 m² extra verhard oppervlak wordt toegevoegd), buiten Keurzones valt, het geen HEN-water inclusief beschermingszone betreft, er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaat worden op oppervlaktewater, buiten de zoekgebieden voor waterberging valt, geen landgoed, weg(en), spoorlijn(en), Tracéwet, damwand(en), scherm(en), ontgrondingen etc. betreft, valt het onder de "postzegelplannen" zoals Waterschap Veluwe die vanuit het oogpunt van de watertoets heeft gedefinieerd. Dit betekent dat voor dit plan het "standaard wateradvies" geldt.

3.4.3 Plangebied

Het onderhavige perceel aan de Krommekamp/Vlierburgweg betreft een zeer gering deel van de totale oppervlakte van het plan Frankrijk. In de toekomstige situatie zullen hier 4 woningen gesitueerd zijn. Dat betekent een zeer beperkte toename van het verharde oppervlakte ten opzichte van het plangebied Frankrijk. Het plan bevindt zich niet binnen enige Keurzone of binnen de zoekgebieden voor waterberging zoals deze staan weergegeven in het Streekplan. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor en door (grond)water in de omgeving.

3.4.4 Grondwater

De grondwaterstanden liggen over het algemeen diep genoeg onder maaiveld (circa 1,5 meter) om nu en in de toekomst geen overlast te veroorzaken. Tijdens de wintermaanden is de grondwaterstand wat hoger, tijdens de zomermaanden wat lager. Het grondwater zal geen overlast veroorzaken in dit plan en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan 'grondwaterneutraal' worden ontwikkeld. Dit betekent dat voor de bouw van eventuele ondergrondse ruimten (kelders) de grondwaterstand gedurende de uitvoeringsperiode mogelijk moet worden verlaagd. De constructie van de kelder(s) moet zodanig waterdicht worden uitgevoerd dat na de bouw in de gebruiksfase geen (permanente) grondwaterstandverlaging nodig is.

3.4.5 Oppervlaktewater

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig en zal ook niet worden aangelegd.

3.4.6 Riolering (dwa en hwa) en infiltreren

Uit het rioleringsmodel (BRP) blijkt dat het bestaande rioolstelsel in de Krommekamp voldoende restcapaciteit heeft om de uit dit plan voortkomende extra afvoer van huishoudelijk afvalwater (dwa) te kunnen verwerken.

Het hemelwater, dat terecht komt op de daken, evt. inrit en voor- en achtertuinen van de nieuw te realiseren woningen zal niet worden aangesloten op de riolering maar rechtstreeks worden geïnfiltreerd in de bodem op eigen terrein. De grondslag leent zich hier goed voor.