direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid

Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening dient een onderzoek te worden verricht naar de uitvoerbaarheid van het plan. Voor wat betreft de financieel-economische uitvoerbaarheid wordt opgemerkt dat in de onderhavige situatie sprake is van een particulier initiatief, waarbij de eigenaar de uitvoering van het project voor zijn rekening neemt. De kosten verband houdende met het onderhavige bestemmingsplan zijn voor rekening van de gemeente, omdat het project door een omissie van gemeentezijde niet zonder planwijziging tot stand kan komen zoals al beschreven in paragraaf 2.1.2, terwijl bovendien in het verleden met de eigenaar is overeengekomen dat aan de eigenaar geen exploitatiebijdrage in welke vorm dan ook in rekening wordt gebracht. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene middelen.