direct naar inhoud van 6.2 Vooroverleg
Plan: Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00084-0004

6.2 Vooroverleg

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening overleg worden gepleegd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Tegelijkertijd wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan andere relevante instanties.

Het voorontwerpbestemmingsplan "Frankrijk - Krommekamp/Vlierburgweg" is in het kader van vooroverleg toegezonden aan de volgende instanties:

 • Provinciaal Bestuur Gelderland
 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Ministerie EL&I
 • Waterschap Veluwe
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Politie District Noord-West Veluwe
 • Commandant Brandweer
 • Liander N.V.
 • NV NUON
 • Vitens
 • KPN Telecom Rayon Midden
 • N.V. Nederlandse Gasunie
 • VAC Harderwijk Adviescommissie Wonen

Genoemde instanties konden gedurende zes weken (tot 1 augustus 2012) een reactie op het bestemmingsplan indienen. Waterschap Veluwe en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben aangegeven geen op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het bestemmingsplan te hebben. Provincie Gelderland heeft aangegeven dat in het plan geen provinciale belangen aan de orde zijn. Van de overige instanties is geen reactie ontvangen. Binnen de gestelde termijn zijn derhalve geen inhoudelijke reacties op het bestemmingsplan ingediend.

Het plan is naar aanleiding van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening dan ook niet gewijzigd.